• Document: Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge
  • Size: 5.6 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:31:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Leveringsfrist 30. april 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge Tax return 2012 Final date of submission Guidelines for persons resident abroad 30 April 2013 who receive pension from Norway BOKMÅL/ENGLISH Generelt om skatte­plikten Innhold: til Norge Pensjoner som utbetales fra Norge til personer Generelt om skatteplikten til Norge 2 som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er Levering av selvangivelsen 2 skattepliktige. Dette gjelder både for personer Helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med landet der du er bosatt 4 som er skattemessig emigrert fra Norge og Særlige regler for personer bosatt i et EU/EØS-land 6 personer som aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten: • Du kan ha krav på helt eller delvis Contents: skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt. General information about tax liability to Norway 7 • Du skal ikke betale skatt av private Submission of your tax return 7 tjenestepensjoner og andre private Full or partial tax exemption pursuant to the tax treaty with the country in pensjoner, når du ikke har opptjent which you are resident 9 pensjonspoeng i den norske folketrygden. Special rules for persons resident in an EU/EEA country 11 Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge. Da kan du kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Er en pensjonsutbetaling skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Levering av selvangivelsen Opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og/eller andre som utbetaler pensjon mv. er ført inn i selvangivelsen. Har du mottatt norsk pensjon som er skattepliktig, men som ikke er forhåndsutfylt, må du oppgi beløpet i post 5.0 (Tilleggsopp- lysninger) og skrive hva beløpet gjelder. Du

Recently converted files (publicly available):