• Document: 1. Inleidende bepalingen
  • Size: 447.9 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 08:36:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen; gelet op artikel 2.1 lid 2, artikel 2.2, artikel 2.3, artikel 2.5, artikel 2.6 lid 6, artikel 3.2, artikel 3.5 en artikel 3.7 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Bollenstreek van de gemeente Teylingen 2016 (AVOI Teylingen 2016); besluit vast te stellen de volgende nadere regels: Nadere regels Gemeente Teylingen 2016 procedurele en uitvoeringsregels ondergrondse infrastructuur. 1. Inleidende bepalingen 1.1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen van de AVOI zijn op deze nadere regels van toepassing tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. bijzondere verharding: waterdoorlatende, waterpasserende, of sierbestrating; b. dagmaat: de vrije ruimte tussen leidingen; c. dekking: de afstand van het maaiveld tot de bovenkant van het net; d. gereedmelding: een melding van de netbeheerder aan het college dat hij zijn werkzaamheden heeft voltooid; e. gesloten verharding: asfalt, beton, of een open verharding met cementgebonden funderingen; f. huisaansluiting: één of meer aansluitingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken; g. leidingstrook: strook grond die primair is bestemd voor netten; h. leidingtracé: afgebakende lijn van een kabel of leiding geprojecteerd in de openbare ruimte; i. lijnafwatering: lijnvormige goten waarin regenwater wordt afgevoerd, afgedekt met een rooster; j. melding: melding als bedoeld in artikel 2.1 tweede lid van de AVOI. Het betreft een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard, waarvoor geen instemmingsbesluit of vergunning noodzakelijk is; k. open verharding: verhardingen van ongebonden elementen (tegels, klinkers en dergelijke); l. startmelding: een melding van de netbeheerder aan het college dat hij zijn werkzaamheden gaat aanvangen; m. werkput: een sleuf of lasgat. 1.2. Reikwijdte Deze nadere regels vormen een uitwerking van artikel 2.1 lid 2, artikel 2.2, artikel 2.3, artikel 2.5, artikel 2.6 lid 6, artikel 3.2, artikel 3.5, artikel 3.7 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Bollenstreek van de gemeente Teylingen 2016 (AVOI Teylingen 2016). 1.3. Afwijking van gestelde normen en voorschriften Afwijking van gestelde normen en voorschriften is enkel mogelijk na goedkeuring van het college. Nadere regels AVOI Gemeente Teylingen 2016 Pagina 1 van 15 procedurele en uitvoeringsregels ondergrondse infrastructuur 1.4. Werkzaamheden van niet ingrijpende aard 1. Voor werkzaamheden die dusdanig beperkt zijn dat op grond van artikel 2.1. lid 2 van de AVOI geen vergunning of instemmingsbesluit noodzakelijk is, kan worden volstaan met een melding aan het college. Het betreft de volgende werkzaamheden in of op openbare gronden: a. het aanbrengen of verwijderen van kabels of leidingen in reeds aanwezige voorzieningen, zonder dat er een sleuf wordt gegraven; b. werkzaamheden aan kabels of leidingen over een lengte van minder dan 10 meter, gerekend met een sleufbreedte van 0,60 meter; c. het maken van huisaansluitingen, waaronder tijdelijke aansluitingen, met een gezamenlijke lengte van minder dan 25 meter. 2. Met een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan niet worden volstaan: a. bij werkzaamheden die langer duren dan een dag; b. wanneer (water)wegen worden gekruist; c. bij boringen of persingen. 2. Aanvraag of melding 2.1. Wijzen van indiening 1. Een aanvraag of melding wordt langs elektronische weg ingediend. 2. Een aanvraag of melding langs elektronische weg wordt ingediend via het door de gemeente gehanteerde meldsysteem. Hierbij worden de te verstrekken gegevens en bescheiden eveneens langs elektronische weg verstrekt. De aanvrager kan de gegevens en bescheiden op schriftelijke wijze verstrekken, voor zover het college daarvoor toestemming heeft gegeven. 3. Indien een aanvraag of melding niet langs elektronische weg wordt ingediend, wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 1. Een aanvraag of melding wordt in enkelvoud ingediend bij het college. 2.2. Gegevensverstrekking Een aanvraag of melding bevat in ieder geval de volgende gegevens: a. de naam, het adres en het factuuradres van de aanvrager of melder; b. het ACM-registratienummer, wanneer de aanvrager of melder een aanbieder betreft; c. het adres, de kadastrale aanduiding dan wel de ligging van het project; d. een omschrijving van de aard en omvang van het project; e. indien de aanvraag of melding door een gemachtigde wordt ingediend: de naam en het adres van degene namens wie de aanvraag of melding wordt ingediend, alsmede een afschrift van de machtiging; f. indien het project wordt uitgevoerd door een ander dan de aanvrager of melder: de naam en het adres van de uitvoerder. 2.3. Melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard Degene die een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard indient, motiveert onder welk v

Recently converted files (publicly available):