• Document: Selim YALÇIN. Nadire BERKER
  • Size: 1.31 MB
  • Uploaded: 2019-03-24 09:38:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

YÜRÜME ANALÝZÝ Nadire BERKER S e l i m YA L Ç I N YÜRÜME ANALÝZÝ Doç. Dr. Nadire Berker Doç. Dr. Selim Yalçýn Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý Dr. Güneþ Yavuzer Dr. Haydar Gök Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý Öðretim Görevlisi Öðretim Görevlisi Copyright 2001, Selim Yalçýn Bu kitabýn her türlü yayýn haklarý Fikir ve Sanat Eserleri Yasasý gereðince Selim Yalçýn’a aittir. ISBN 975 94257 1 8. Bu kitabý internet sitesinde sizlere ulaþtýran Global Help Organisation’a ve kurucusu Dr. Lynn Staheli’ye içtenlikle teþekkür ederiz. Ýnternet: http:/www.turk-ortopedi.net/yurumeanalizi.htm E-mail:syalcin@prizma.net.tr ÖNSÖZ Deðerli Okuyucularýmýz, Normal ve patolojik yürümeyi anlamak iyi bir nöroloji, fonksiyonel anatomi ve biyomekanik bilgisi gerektirir. Kas iskelet sisteminin bu en karmaþýk ama en zevkli ve öðretici alanýna ilk adýmlarýmýzý araþtýrma görevlisi olarak mesleðe baþladýðýmýz yýllarda attýk. O dönemde yürüme konusunda anadilimiz Türkçe’de yazýlmýþ kaynaklar neredeyse yok denecek kadar az, yabancý kaynaklara eriþme olanaklarý ise kýsýtlý idi. Ortak bir bilim dili olmadýðý gibi varolan ‘týbbi jargon’ çoðu zaman hem öðrencilerimizin hem de bizim kafalarýmýzý daha da karýþtýrýyordu. Bu karmaþa içinde en iyi niyetli öðrenme çabalarý dahi sonuçsuz kalmaya mahkumdu. Halbuki hem týp öðrencilerinin hem de araþtýrma görevlilerinin nor- mal yürümeyi ve normalden sapmalarý çok iyi öðrenmesi ve gözle olsun deðerlendire- bilmesi gerekir. Kas iskelet sistemi konusunda uzmanlaþmýþ hekimler modern yürüme analizi teknolojisinin nasýl kullanýldýðýný bilmeli ve yürüme analizi sonuçlarýný yorumlaya- bilmelidir. Spor yaralanmalarýnda, kemiðe ve ekleme yönelik cerrahi giriþimlerde, rehabil- itasyon ve cihazlama gerektiren tüm patolojilerde hareketin bilimsel analizinin ne denli önem kazandýðý aþikardýr. Geliþen teknolojinin gerisinde kalmamýz düþünülemez. Bu nedenlerle yürümeyi öðrenme ve öðretme çabalarýmýz asistanlýðýmýzýn ilk yýllarýndan beri þevkle sürüyor. Bu amaçla çeþitli ulusal ve uluslararasý bilimsel toplantý ve eðitim kurslarý- na katýldýk, yurtdýþýnda Almanya'da Heidelberg Üniversitesi Týp Fakültesi, A.B.D. de ise Shriner's Hospital Philadelphia, A.I. DuPont Institute for Children ve Moss Rehabilitation Institute Yürüme Analizi Laboratuarlarýnda Dr. F. Miller ve Dr. A. Esquenazi ile çalýþtýk. Bilgi birikimimizi týp öðrencilerine, fizyoterapistlere, Fiziksel Týp, Ortopedi ve Nöroloji branþlarýndaki araþtýrma görevlilerine ve uzmanlara aktarmak arzusuyla elinizde tut- tuðunuz bu kitabý hazýrladýk. Normal ve patolojik yürüme konusunda ortak bir dil olmadýðýndan Ýngilizce terimleri Türkçe’ye çevirirken çok zorlandýk, bazý terimleri kendimiz geliþtirdik. Bu nedenle tüm terimlerin yanýna parantezler içinde Ýngilizce karþýlýklarýný yazdýk, kitabýmýzýn sonuna ise bir sözlük ekledik. Bu konuda hoþgörünüze sýðýnýrken, tüm önerilerinize açýk olduðumuzu belirtmek isteriz. Türkiye’de modern anlayýþla çalýþan yürüme analizi laboratuarlarýnýn ilkini kuran ve baþarýyla yürüten Ankara Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Süreya Ergin, Dr. Güneþ Yavuzer ve Dr. Haydar Gök’e; ampüte yürüyüþü konusundaki deðerli destek ve katkýlarý için Dr. Yaþar Tatar’a sonsuz teþekkür ederiz. Umudumuz bu kitap, web sitesi ve CD- ROM’un insan vücudunun en temel fonksiyonlarýndan olan yürümeyi anlama ve anlatma çabalarýnýza küçük de olsa bir katkýda bulunmasýdýr. Saygýlarýmýzla, Dr. Selim Yalçýn Dr. Nadire Berker Ýstanbul, Mayýs 2001 ÝÇÝNDEKÝLER NORMAL YÜRÜME Yürüme Siklusu ..................................................1 Hýz ve Mesafe Ölçümleri ...................................3 Yürümede Çalýþan Kaslar .................................4 Yürümede Eklem ve Baðlar................................4 Fizik ve Biyomekanik Terimler .........................5 Taþýnan Birim- Taþýyýcý Birim Ýliþkisi ................8 Yürümenin Önkoþullarý ...................................9 Yürümenin Fazlarý .............................

Recently converted files (publicly available):