• Document: ARTYKUŁY. Kartografia planetarna przykłady opracowań, odwzorowania kartograficzne, nowe wyzwania
  • Size: 1.83 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 18:36:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A RT Y K UŁY Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 369–396 PAWEŁ PĘDZICH, KAMIL LATUSZEK Zakład Kartografii Politechniki Warszawskiej ppedzich@gik.pw.edu.pl kamil.latuszek@wp.pl Kartografia planetarna – przykłady opracowań, odwzorowania kartograficzne, nowe wyzwania Z a r y s t r e ś c i. Jest to drugi artykuł przybliżający kosmicznych w celu badania znajdujących się problematykę z zakresu kartografii planetarnej. w Układzie Słonecznym planet, asteroid i komet. Przedstawiono przykłady wykonywanych na świecie Badaniom przyświecały różne cele, przede prezentacji kartograficznych, m.in. fotomozaiki, mapy wszystkim poznanie rzeźby terenu, budowy albedo, mapy topograficzne, globusy (także wirtu- alne) oraz opracowania typu GIS różnych ciał niebie- geologicznej, składu chemicznego, ale także skich, takich jak Księżyc, planety oraz ich księżyce, badanie możliwości występowania form życia a także asteroidy. Ponadto scharakteryzowano od- na innych planetach oraz identyfikacja poten- wzorowania kartograficzne stosowane do map obiek- cjalnych zagrożeń, np. przewidywanie kolizji tów pozaziemskich, zwracając szczególną uwagę na asteroid z Ziemią. Mapy pełnią w tych bada- problemy występujące przy opracowaniu map obiek- niach istotną rolę, dają możliwość interpretacji tów nieregularnych, których kształt znacząco odbiega zjawisk i obiektów, wyznaczania ich dokładnego od sfery lub elipsoidy. Na zakończenie zasygnalizo- położenia itp. Ze względu na coraz większą wano nowe wyzwania stojące przed kartografią pla- ilość dostarczanych danych, zapotrzebowanie netarną wynikające z rozwoju technik pozyskiwania, analizowania i prezentacji coraz większej ilości da- na opracowania kartograficzne tego typu jest nych oraz ze wzrostu zainteresowania opracowania- coraz większe. mi kartograficznymi z tego zakresu. Wśród opracowań kartograficznych ciał nie- S ł o w a k l u c z o w e : mapy planet, mapy księ- bieskich możemy wyróżnić takie ich rodzaje, życów, mapy asteroid, odwzorowania kartograficzne jak mapy albedo, topograficzne, geomorfolo- ciał niebieskich giczne, geologiczne, tektoniczne, hipsometrycz- ne, a także atlasy i globusy (w tym wirtualne). 1. Wstęp Coraz częściej do wykonywania opracowań tego typu wykorzystuje się technologie GIS-owe. Gwiaździste nocne niebo zawsze wzbudza- Ciała niebieskie Układu Słonecznego różnią ło zainteresowanie człowieka oraz było przed- się od siebie pod względem budowy geolo- miotem jego badań. Obserwowane gwiazdy gicznej, rzeźby terenu oraz dokładności i ro- katalogowano, mierzono ich położenie na sferze dzaju danych źródłowych, co rzutuje na dużą niebieskiej oraz opracowywano mapy. Pierw- różnorodność produktów kartograficznych w za- sze mapy nieba mają postać rysunków naskal- leżności od mapowanego obiektu oraz prze- nych. W miarę rozwoju nauki doskonalono znaczenia opracowania. Dość wyraźny jest metody obserwacji gwiazd, powstawały coraz podział na opracowania specjalistyczne oraz dokładniejsze mapy, zawierające coraz więk- popularyzujące wiedzę. Wśród opracowań spe- szą liczbę obiektów. Przedmiotem pierwszych cjalistycznych dominują mapy tematyczne: obserwacji astronomicznych i kartowania był geomorfologiczne, geologiczne itp., a także Księżyc. Jednym z celów pierwszych misji wieloarkuszowe mapy topograficzne w więk- kosmicznych było opracowanie dokładnych szych skalach. Do celów edukacyjnych i po- map tego naturalnego satelity Ziemi. Cieka- pularyzacji wiedzy stosuje się opracowania wość i chęć zdobywania wiedzy o wszech- interaktywne, małoskalowe – obecnie najczę- świecie zaowocowała wysłaniem wielu misji ściej wirtualne globusy. 370 Paweł Pędzich, Kamil Latuszek Mapy ciał niebieskich wymagają zastosowa- nia różnorodn

Recently converted files (publicly available):