• Document: ESTRUCTURA PORTICADA ACER I FUSTA
  • Size: 6.53 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 18:55:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pág. 1 Sesión 1/4 Asignatura ESTRUCTURA PORTICADA ACER I FUSTA Clave Máster y Curso ESTRUCTURES Construcció II. Sistemes. 2n curs Àrea de Construcció Curs 2013-2014 Revisió 16/10/2013 Autors: Xavier Belil, Carlos Gelpí Almirall Pàg. 2 / 65 Índex de la classe 1. Definició 2. Requeriments Àrea de Construcció 3. Tipologies 3.1 Acer 3.2 Fusta 3.3 Difoses 4. Materialització 4.1 Acer Construcció II 4.1.1 Perfils Laminats 4.1.2 Perfils Tubulars 4.2 Fusta 4.2.1 Fusta Massissa 4.2.2 Fusta Laminada AR012 5. Posta en obra 6. Fonts d'informació DEFINICIÓ REQUERIMENTS TIPOLOGIES MATERIALITZACIÓ POSTA EN OBRA FONTS D’INFORMACIÓ Pàg. 3 / 65 SISTEMA ESTRUCTURAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DEFINICIÓ SISTEMA ESTRUCTURAL PRINCIPAL Àrea de Construcció És l’esquelet de l’edifici; conjunt d’elements de suport encarregats de rebre la totalitat de les càrregues de l’estructura i transmetre-les als fonaments. Aquests elements poden ésser de ceràmics, de formigó, d’acer o de fusta. ESTRUCTURA D’ACER ESTRUCTURA FUSTA ESTRUCTURA DIFOSA ACER/FUSTA ESTRUCTURA DIFOSA Construcció II AR012 Estructures definides per pòrtics Estructures definides per pòrtics Estructures lleugeres; de major amb sistema cartesià. Són definides amb sistema cartesià. Estructures complexitat per la seva composició i com a estructures lleugeres definides pera Bastiments, geometria (el descens de càrregues conformant un sistema porticat. no té un únic camí definit). Tot col·labora a l’estabilitat, hi ha optimització d’esforços i admissió de molta deformació. Balloon frame, o Platform Frame. DEFINICIÓ REQUERIMENTS TIPOLOGIES MATERIALITZACIÓ POSTA EN OBRA FONTS D’INFORMACIÓ Pàg. 4 / 65 SISTEMA ESTRUCTURAL PORTICAT ACER I FUSTA DEFINICIÓ Àrea de Construcció ESTRUCTURA PORTICADA: PÒRTICS Sistema que distribueix les càrregues en una direcció. Forjat format per elements lineals; biguetes, plaques prefabricades o xapes. Pòrtic: Suport format per elements lineals (barres) que defineixen un pla virtual i com a mínim un d’ells (el Construcció II superior o jàssera) està sotmès a flexió. AR012 DEFINICIÓ REQUERIMENTS TIPOLOGIES MATERIALITZACIÓ POSTA EN OBRA FONTS D’INFORMACIÓ Pàg. 5 / 65 SISTEMA ESTRUCTURAL PORTICAT ACER I FUSTA UNIDIRECCIONALS DEFINICIÓ Àrea de Construcció Construcció II Plans virtuals paral·lels AR012 Els pilars es poden moure lliurement dintre d’aquests plans (en conseqüència el dimensionat de les jàsseres dependrà de la relació llum/cantell) DEFINICIÓ REQUERIMENTS TIPOLOGIES MATERIALITZACIÓ POSTA EN OBRA FONTS D’INFORMACIÓ Pàg. 6 / 65

Recently converted files (publicly available):