• Document: Folkesundhedsrapporten Danmark. Redigeret af Mette Kjøller, Knud Juel og Finn Kamper-Jørgensen
  • Size: 1.04 MB
  • Uploaded: 2018-10-22 09:24:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

2004 2005 2006 Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 Redigeret af Mette Kjøller, Knud Juel og Finn Kamper-Jørgensen 2004 2005 2006 Folkesundhedsrapporten Danmark 2007 Redigeret af Mette Kjøller, Knud Juel og Finn Kamper-Jørgensen Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Redigeret af Mette Kjøller, Knud Juel og Finn Kamper-Jørgensen Copyright @ Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 2007. Gengivelse af uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig gengivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation bedes sendt til Statens Institut for Folkesundhed. Tryk: Kailow Graphic A/S Oplag: 1.000 Rapporten kan købes ved henvendelse til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5 A, 2 1399 København K Telefon: +45 3920 7777 Fax: +45 3920 8010 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk ISBN: 978-87-7899-121-8 Pris 350 Kr. Statens Institut for Folkesundhed Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007 Forord Denne rapport er den første danske folkesundhedsrapport Mange fagfolk og eksperter inden for folkesundhedsom- – og forhåbentligt begyndelsen til en praksis med regel- rådet – såvel eksterne som interne – har bidraget til udar- mæssig udarbejdelse af danske folkesundhedsrapporter på bejdelsen af rapporten og har ydet et stort og værdifuldt linie med mange andre europæiske landes praksis. arbejde, som har været en absolut forudsætning for, at det overhovedet har været muligt at sammenskrive den forelig- En folkesundhedsrapport er en sammenskrivning af til- gende viden om danskernes sundhedstilstand. Instituttet gængelig viden om befolkningens sundhedstilstand, om vil gerne takke alle for deres store indsats og positive inter- forskelle mellem befolkningsgrupper, om den nutidige og esse for arbejdet med denne rapport. fremtidige udvikling i sundheds- og sygelighedstilstanden, om de faktorer der spiller en rolle for befolkningens sund- Udarbejdelsen af rapporten har strakt sig over flere år. hed, så som livsstil og levevilkår, og om sundhedsvæse- Dels blev arbejdet sat i bero til fordel for gennemførelsen nets og andre samfundssektorers bidrag til udviklingen i og afrapporteringen af Sundheds- og sygelighedsundersø- folkesundheden. Desuden ses status og udvikling i interna- gelsen 2005, der også skulle give friske resultater til Folke- tionalt perspektiv. Aktuelt består Folkesundhedsrapporten sundhedsrapporten. Dels har der været tale om et udvik- af 35 kapitler og er opdelt i fire hovedafsnit: Folkesundhed lingsarbejde, hvor vi løbende har måttet afprøve forskellige og folkesygdomme, faktorer af betydning for folkesundhe- samarbejdsmodeller både mht. udarbejdelsen af manu- den, sundhedstilstanden i forskellige befolkningsgrupper skripterne og mht. til gennemførelsen af reviewprocessen. og folkesundheden i fremtiden. Det langvarige forløb har medført, at datamaterialet i de en- kelte kapitler ikke altid er fuldt opdateret. Hertil kommer, Der har været en række danske forløbere for denne folke- at selve koordineringen af hele forløbet alt i alt har været sundhedsrapport, f.eks. det første danske forebyggelses- mere arbejdskrævende end forventet. program fra 1989, Middellevetidsudvalgets arbejde fra 1994 og fremefter og SIFs (DIKEs) oversigter over dansker- Fra redaktionens side har vi bestræbt os på, at udarbejdel- nes sundhedstilstand fra 1990, 1991 og 1997. sen af manuskripterne til de enkelte kapitler er sket i en lø- bende dialog med forfatterne – lige fra aftale om at skrive Folkesundhedsrapporten er tænkt som et opslagsværk, manuskript og fastlæggelse af disposition til gennemgang hvor alle, der interesserer sig for folkesundheden, kan fin- og tilpasning af manuskriptet. Redaktionen har pointeret, de beskrivelser af de vigtigste folkesygdomme og faktorer at Folkesundhedsrapporten skulle være en forskningsbase- af betydning for folkesundheden. Der er tale om oversigt- ret statusoversigt frem for en stringent videnskabelig rap- lige beskrivelser med fokus på status og udvikling. Mål- port, hvilket bl.a. har betydet accept af referencer til danske gruppen er politiske og administrative beslutningstagere, og udenlandske oversigtsrapport

Recently converted files (publicly available):