• Document: Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus
  • Size: 342.43 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:49:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Peili Käyttäytymisprofiilimittarin toimivuus ja luotettavuus (Huom. Gradun mittaria koskeva osuus on salainen, joten tästä versiosta puuttuvat kappaleet 8 ja 9) Anne Haajanen pro gradu –tutkielma Kasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Kevät 2003 SISÄLLYS 1 Johdanto………….…………………………………………………………………..4 2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat…………………………………………6 3 Käyttäytymisprofiilin rakentamisen pohjana oleva piirreteoria ja Timothy Learyn teoria……………………..………………………………………….…….…8 3.1 Persoonallisuuden piirreteoria ja viisi suurta persoonallisuuden piirrettä…………8 3.2 Eysenckin dimensionaalinen ersoonallisuusteoria…………………………...……12 3.3 Timothy Leary ja kahdeksan sosiaalista tyyliä…...………………………………..13 3.4 Sosiaalisten suhtautumistapojen kehä………………………………… …………..17 4 Käyttäytyminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa…………………………………..19 4.1 Persoonallisuus…………………………………………………………………….20 4.1.1 Persoonallisuuskäsitteen taustaa…….…………………………….20 4.1.2 Persoonallisuuden nykyiset määritelmät…………………………..22 4.1.3 Persoonalliset tyylit………………………………………………..23 4.2 Temperamentti ja käyttäytymistyylit……………………………………………….23 4.2.1 Temperamentti persoonallisuuden perustana……………………...26 4.2.2 Neljän temperamentin ja käyttäytymistyylien yhdistyminen……...27 5 Käyttäytymisprofiili………………………………………………………...……….29 5.1 Peili Käyttäytymisprofiilin käyttäytymistyylit ja muita vastaavia käyttäytymistyylien kuvauksia……………………………………………………31 5.1.1 Edistävä tyyli……………………………………………………..32 5.1.2 Määrätietoinen tyyli………………………………………………33 5.1.3 Kannattava tyyli…………………………………………………..33 5.1.4 Erittelevä tyyli…………………………………………………….34 5.2 Joustavuus…………………………………………………………………………35 2 6 Mittauksen luotettavuus ja sen estimoiminen…………………………………...…..38 6.1 Kriteerivaliditeetti ja ennustevaliditeetti………………………………………...38 6.2 Käsitevaliditeetti eli rakennevaliditeetti……………………………………...… 40 6.3 Sisällön validiteetti………………………………………………………………42 6.4 Reliabiliteetti…………………………………………………………………….43 7 Aikaisempia tutkimuksia sosiaalisista tyyleistä, testeistä ja mittareista……………..45 8 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistot……………………………………………….53 9 Tulokset ja tuloksien tarkastelu…………………………….…………….….………57 9.1 Vastaajien taustatiedot………………………………….………………………..57 9.2 Käyttäytymisprofiilin ulottuvuudet…………………….………………..……….57 9.3 Mittauksen keskivirhe……………………………………………………………66 9.4 Käyttäytymisprofiilin muodostuminen ja tutkimuksen kohderyhmän jakautuminen Käyttäytymisprofiilista muodostuviin käyttäytymistyyleihin….…67 9.5 Joustavuus………………………………………………………………………..71 9.6 Arviointien yhdenmukaisuus………………………………………………….…72 9.7 Päätyylien ja joustavuuden ymmärrettävyyden ja luotettavuuden arviointi….….74 9.7.1 Päätyylien ymmärrettävyyden arviointi…………… ……...….…..74 9.7.2 Oman käyttäytymistyylin kuvauksen luotettavuuden arviointi…....75 9.7.3 Joustavuuden ymmärrettävyyden ja joustavuuden kuvauksen luotettavuuden arviointi……………………………………………76 10 Pohdinta……………………………………………………………………………..78 Lähteet……………………………………………………………………………...…..81 Liitteet……………

Recently converted files (publicly available):