• Document: REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDA SÖZ DİZİMİ
  • Size: 629.65 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:32:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN “YAPRAK DÖKÜMÜ” ROMANINDA SÖZ DİZİMİ Hazırlayan:YASEMİN CANTÜRK Danışman:YRD.DOÇ.DR.NURSEL ÖZDARENDELİ EDİRNE 2010 I ÖNSÖZ Bir dilin gelişmişliğinin en önemli göstergesi o dilin cümle yapısının yüzyıllar içerisinde kazandığı değişim ve gelişimdir. Dildeki gelişmişliğin ve zenginliğin gösterilebilmesi için dil çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle dilbilgisi çalışmalarının temeli olan söz dizimi incelemeleri dilin gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Biz de Türkoloji’nin bu alanında kendimizi geliştirmek ve Türkçenin söz dizimi çalışmaları üzerine bir katkı sağlamak için böyle bir konu seçtik. Çalışmamızda cümle unsurlarını ve cümleyi oluşturan kelime gruplarını, bu konuda yapılmış çalışmaların ışığı altında irdelemeyi ve bir sonuca ulaştırmayı hedefledik. Türkçenin güzelliği, zenginliği ve ifade gücü; en iyi, onu asırlar içinde işleyerek kalıcı eserler haline getiren Türk milletinin değerli yazarları okunarak ve bu konuda verdikleri eserler incelenerek anlaşılabilir. Aynı zamanda dilin zenginliği sanatçılar ve onların eserleriyle gözlemlenebilir. Biz de bu amaç için Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü romanını seçtik. Bu çalışmayı tercih etmemizdeki diğer bir sebep de büyük kurtarıcımız ulu önder Atatürk’ün çok sevdiği yazarlar arasında dönemin yazarlarından Reşat Nuri Güntekin’i zikretmesidir 1Çalışma hayatım boyunca Atatürk’ün düşüncelerini rehber kabul etmiş bir eğitimci olarak, onun değer verdiği bir yazarı seçmiş olmak benim için ayrıca bir mutluluktur Bu emek isteyen, bir o kadar da zevkli ve faydalı çalışmamda değerli görüşlerini esirgemeyerek bana her zaman yardımcı olan değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖZDARENDELİ’ ye; beni daima destekleyen ve vazgeçmeme izin vermeyen sevgili eşime, sorumluluklarımın pek çoğunu üstlenerek bana çalışma zamanı yaratan canım anneme teşekkür borçluyum. 1 Mustafa Kemal ULUSU, Atatürk’ün Yanı Başında. Doğan Yay. 2008. İstanbul. sf 52 II Hazırlayan: Yasemin CANTÜRK Tezin Adı: Reşat Nuri Güntekin’in “Yaprak Dökümü” Romanında Söz Dizimi ÖZET Bu çalışmamız, Reşat Nuri GÜNTEKİN’in Yaprak Dökümü romanından seçtiğimiz 40 sayfada yer alan kelime grupları, cümle yapıları ve bunların kullanılışları üzerinde yapılan incelemeden oluşmaktadır. Çalışmamız giriş bölümü hariç dört bölümünden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Reşat Nuri GÜNTEKİN’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, incelemeye konu olan eseri kısaca açıklanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde Türkçe sözdizimini açıklamak için öncelikle kelime çeşitleri, kelime grupları hakkında bilgiler verilmiş ve daha sonra seçili metinden örneklerle incelenmiştir. İkinci bölümde ise cümle çeşitleri hakkında kısaca bilgiler verilmiş, cümle çeşitleri incelenmiştir. Bu iki bölümde, her yapı, her görev ve her sınıflandırma, Yaprak Dökümü romanından seçtiğimiz 40 sayfada (16-25, 42-50, 66-79, 105-112 )yer alan bütün kelime grupları ve cümle türleri örnekleriyle açıklanmıştır. Çalışmamızın uygulamaya ayrılan üçüncü bölümünde ise, Yaprak Dökümü romanından seçilmiş değişik türlerde cümleler üzerinde durulmuş, ikinci ve üçüncü bölümde verilen bilgilerin ışığında incelemiştir. Dördüncü bölüm olan sonuç bölümünde ise çalışmamızdan çıkarılan sonuçlar istatistiksel olarak verilmiştir. Son olarak da, çalışmamızda yararlandığımız kaynaklar, kaynakça bölümünde belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sözdizimi, Sentaks, Cümle Tahlili III Prepared by: Yasemin CANTÜRK Name of thesis: The Syntax in The Novel “Yaprak Dökümü” of Reşat Nuri GÜNTEKİN ABSTRACT This study consists of reviews on word groups, sentence structures and their usage that were chosen from 40 pages of Reşat Nuri GÜNTEKİN’s novel named Yaprak Dökümü. Our study was made up of four parts excluding introduction part. In the first part the information about Reşat Nuri GÜNTEKİN’s life and his works were given and his work which is subject to re

Recently converted files (publicly available):