• Document: řízení výroby, tok materiálu, princip tahu, supermarket, milkrun, kanban, čárový kód
  • Size: 1.99 MB
  • Uploaded: 2018-10-15 11:47:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Anotace V bakalářské práci se zabývám analýzou a optimalizací zásobování montáže vstřikovacích čerpadel ve společnosti MOTORPAL, a. s. V teoretické části uvádím základní pojmy z oblasti logistiky a toku materiálu včetně možných způsobů jak tento tok řídit. Dále rozebírám problematiku skladování a prvky logistických systémů. V praktické části představuji společnost MOTORPAL, a. s., popisuji současný stav toku materiálu na montáž, který probíhá prostřednictvím předmontážního skladu. Na závěr uvádím koncept optimálnějšího zásobování této montáže. Klíčová slova řízení výroby, tok materiálu, princip tahu, supermarket, milkrun, kanban, čárový kód Annotation In the bachelor thesis I deal with the analysis and optimization of the supply of the assembly in the company MOTRPAL, a. s. In the theoretical part I introduce the basic concepts of logistics and material flow including possible ways how to manage this flow. Then I explain the issue of storage and logistics systems elements. The practical part introduces the company MOTORPAL, a. s. then describes the current state of the material flow to the assembly which takes place through the pre-assembly warehouse. At the conclusion I mention the concept of more optimal supply of this assembly. Key words production management, flow of material, pull principle, supermarket, milkrun, kanban, barcode Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Petru Tyráčkovi, Ph.D., MBA, vedoucímu bakalářské práce, za poskytnuté rady, připomínky a za trpělivost, kterou se mnou měl. Dále děkuji všem zaměstnancům společnosti MOTORPAL, a. s., kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi potřebné údaje a informace pro zpracování této práce. Děkuji také své rodině a přátelům, kteří za mnou stáli po celou dobu studia. Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též „AZ“). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména § 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že s o u h l a s í m s případným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě 29. dubna 2015 ...................................................... Podpis Obsah: Úvod ................................................................................................................................. 8 1 Teoretická východiska ............................................................................................ 9 1.1 Logistické řízení............................................................................................. 9 1.1.1 Oblast vlivu logistiky ....................................................................... 10 1.1.2 Řízení oblasti materiálů.................................................................... 12 1.2 Tok materiálu ............................................................................................... 13 1.2.1 Tlak vs. tah ....................................................................................... 13 1.3 Logistické technologie ................................................................................. 14 1.3.1 Kanban ............................................................................................. 14 1.3.2 Just in Time ...................................................................................... 17 1.3.3 Milkrun............................................................................................. 18 1.4 Koncepty řízení výroby................................................................................ 19 1.4.1 MRP I ............................................................................................... 19 1.4.2 MRP II........................................................

Recently converted files (publicly available):