• Document: WOJNY WALUTOWE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
  • Size: 309.68 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:07:19
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 18, Nr 1/2014 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach Robert Włodarczyk1 WOJNY WALUTOWE WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 1. Wprowadzenie Współczesna gospodarka światowa wraz z istniejącymi stosunkami ekono- micznymi stała się ogromną przestrzenią dla działania konkurencji. Można zatem mówić o mocno nasilonej konkurencji międzynarodowej, której sprzyjają zacho- dzące od kilkudziesięciu lat przemiany związane z globalizacją, liberalizacją prze- pływów kapitałowych, rozwojem międzynarodowych rynków finansowych oraz postępem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Zauważa się przede wszystkim wielopłaszczyznowość tej konkurencji, w której odgrywają rolę zarówno czynniki polityczne, jak i gospodarcze. Wśród tych ostatnich czynników szczególna uwaga jest skierowana na rynek walutowy. Trzeba podkreślić, że włą- czenie rynku walutowego we współczesną konkurencję międzynarodową nie wią- że się wyłącznie z niekonwencjonalną polityką monetarną, prowadzoną przez wiele krajów rozwiniętych, ale również ze stosowaniem pewnych systemowych rozwiązań, które wyraźnie i w sposób trwały uderzają w interesy gospodarcze innych państw. Jednym z takich działań są sterowane dewaluacje własnej waluty, które w opi- nii części uczonych są podstawą wojen walutowych. Teoretycznie, dewaluacje te oddziałują korzystnie. Również historycznie można znaleźć przykłady wykorzy- stywania tego instrumentu w praktyce. Kraje, takie jak Włochy, Hiszpania czy Grecja, systematycznie stosowały dewaluacje swoich walut w celu ratowania ich mało konkurencyjnych gospodarek. W kilku ostatnich latach wojny walutowe stały się dominującym problemem na międzynarodowych rynkach finansowych. 1 Dr hab. Robert Włodarczyk, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.  299 Wielu ekonomistów sugeruje dziś, że istnieje nawet globalna wojna walutowa. Analizując literaturę możemy znaleźć zarówno argumenty potwierdzające tę tezę, jak i negujące występowanie takiego zjawiska. Koncepcja ta pojawia się obecnie coraz częściej w pracach naukowych, albowiem zjawisko nie jest jednoznaczne i wciąż pojawiają się nowe mechanizmy i działania. Ważne są również kwestie związane z determinantami zakłóceń występujących na współczesnych rynkach walutowych, a także czy jest to proces skoordynowanego w skali świata przeciw- działania kryzysowi gospodarczemu przy pomocy łagodnej polityki monetarnej, a czy próba uzyskania korzyści handlowych z tańszego pieniądza na międzynaro- dowych rynkach walutowych. Politycy gospodarczy szczególnie obawiają się gwałtownych i dużych zmian wartości ich walut. Wiele rozwijających się krajów, jak Indie czy Brazylia, publicznie oznajmiły, że Stany Zjednoczone, Euroland, Japonia oraz inne rozwinięte kraje uczestniczyły w wojnie walutowej przeciwko nim, przede wszystkim poprzez obniżanie wartości dolara amerykańskiego, euro czy jena. Gwałtowna aprecjacja tych walut spowodowała, że eksport krajów roz- wijających się tracił na konkurencyjności na rynku światowym, natomiast szybka deprecjacja podnosiła koszt importowanych dóbr oraz utrudniała rządom spłatę kredytów, które zaciągnęły w walutach obcych. W pracy starano się udzielić odpowiedzi na nurtujące wielu ekonomistów py- tanie, czy mamy obecnie do czynienia z globalną wojną walutową, oraz jakie ewentualnie są przyczyny takich zachowań, a także jakie są konsekwencje dla krajów rozwijających się, rozwiniętych i całej gospodarki światowej. 2. Metoda badawcza Podjęta w pracy problematyka jest ważna dla zapewnienia stabilności gospo- darczej w skali krajowej, jak i międzynarodowej, a także dla stworzenia dobrego otoczenia makroekonomicznego i jego przewidywalności, co jest bardzo istotne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zasadniczym celem pracy jest identyfikacja czynników wpływających na kie- runek zmian kursów walutowych i wykazanie czy zasadne jest używanie dla tych działań pojęcia „wojny walutowe”. Starano się także scharakteryzować najważ- niejsze formy prowadzonych „wojen walutowych” we współczesnej gospodarce światowej oraz dokonać analizy skutków tych wojen dla rynków finansowych i gospodarek narodowych. Przeanalizowana literatura przedmiotu, a także przedstawiony cel pracy pozwo- liły sformułować następujące dwie hipotezy badawcze: 1. Współczesne zmiany kursów walutowych w rozwiniętych gospodarkach świata potwierdzają istnienie pewnej formy „wojen

Recently converted files (publicly available):