• Document: CZY ISTNIEJE COŚ, CO ZWIEMY MORALNYM CHARAKTEREM I CNOTĄ?
  • Size: 261.13 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 18:48:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

CZY ISTNIEJE COŚ, CO ZWIEMY MORALNYM CHARAKTEREM I CNOTĄ? Seria Tom STUDIA Z TEORII ETYKI 2 Wydawnictwo Academicon Natasza Szutta ◆ CZY ISTNIEJE COŚ, CO ZWIEMY MORALNYM CHARAKTEREM I CNOTĄ? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót Lublin 2017 Monografia została napisana w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/HS1/00522) Publikacja dofinansowana z funduszu badań statutowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz przez Wydawnictwo Academicon Recenzenci wydawniczy: prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, prof. dr hab. Czesław Nosal Redakcja merytoryczna: Robert Kryński Redakcja językowa: Magdalena Korczyńska Łamanie: Patrycja Czerniak Projekt okładki i stron tytułowych: Robert Kryński Na okładce: fragment obrazu Jana Vermeera Kobieta z wagą © Copyright by Wydawnictwo Academicon, Lublin 2017 ISBN 978-83-62475-22-3 Wydawca: Wydawnictwo Academicon ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin tel.: 603 072 530 e-mail: wydawnictwo@academicon.pl www: wydawnictwo.academicon.pl Drukarnia: Elpil Moim najbliższym: Arturowi, Zuzi i Jasiowi K ilka lat temu Włodek Rabinowicz w  rozmowie na temat współczesnej etyki cnót zainspirował mnie do zajęcia się jej sytuacjonistyczną krytyką. Zastanawialiśmy się wówczas, czy eksperymenty przywoływane przez sytuacjonistów rzeczywiście podają w wątpliwość etykę moralnego charakteru. Odpowiedź na to pytanie zajęła mi sporo czasu, między innymi z powodu interdyscyplinarnego charakteru badań. O ile podejście do etyki, które reprezentują etycy cnót, było mi dobrze znane ze studiów poprzedzających wydanie mojej pierwszej książki pt. Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki? (Gdańsk 2007), o tyle dziedzina psychologii społecznej, z której inspirację czerpią sytuacjoniści, była dla mnie zupełnie nową dziedziną. W trakcie pracy nad książką zaciągnęłam dług wdzięczno- ści wobec wielu osób, którym chciałabym bardzo podziękować. Rozpocznę od Jacka Jaśtala, największego w  Polsce specjalisty od etyki cnót, z którym wielokrotnie miałam okazję rozmawiać i  dyskutować kolejne części książki. Dziękuję także Krystynie Adamskiej za cenne uwagi do pierwszej wersji mojej książki z  perspektywy psychologa społecznego. Wiele zawdzięczam recenzentom wydawniczym – w aspekcie filozoficznym Joannie Górnickiej-Kalinowskiej, w aspekcie psychologicznym – Czesła- wowi Nosalowi. Muszę także wspomnieć o filozofach biorących udział w debacie charakter vs. sytuacja, którzy pomogli mi na wiele różnych sposobów, czytając fragmenty książki w postaci artyku- łów lub konferencyjnych prezentacji, jak Robert Audi, Christian Miller (także nieocenione źródło najnowszej literatury), Nancy Snow, Daniel Russell. Dziękuję także zaprzyjaźnionym filozo- fom, z którymi wielokrotnie dyskutowałam w trakcie konferencji i prywatnych rozmów – Wacławowi Janikowskiemu, Martynie Koszkało, Robertowi Kryńskiemu, Katarzynie de Lazari-Radek, Krzysztofowi Saji, Monice Walczak. Dużą inspiracją byli też moi studenci, szczególnie seminarzyści i słuchacze wykładów mono- graficznych. Dziękuję przeszłym i obecnym władzom Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wszyst- kim pracownikom kierunku filozofia za stworzenie dobrej atmosfery sprzyjającej pracy naukowej i dydaktycznej. Mojemu bezpośrednie- mu przełożonemu Wojciechowi Żełańcowi – za nieustające moty- wowanie i wspieranie mnie w różnych zawodowych aktywnościach. Dziękuję Narodowemu Centrum Nauki, które dofinansowało moje badania w postaci grantu badawczego (2011/01/B/HS1/00522), Fundacji The W. Bednarowsky Trust, dzięki której przez kilka tygodni spędzonych na Uniwersytecie w Aberdeen mogłam skupić się wyłącznie na pisaniu książki, Wydziałowi Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwu Academicon za dofinansowanie wydania książki. Na koniec pragnę podziękować tym, którym zawdzięczam najwięcej – najbliższym. Mojemu mężowi Arturowi, który jest prawdziwym partnerem w każdej dziedzinie życia, a także pierw- szym czytelnikiem wszystkich moich prac naukowych. Naszym cudownym dzieciom, Zuzi i Jasiowi, dziękuję za cierpliwość i zro- zumienie, że nie zawsze miałam dla Nich tyle czasu, ile byśmy sobie tego wspólnie życzyli. Rodzicom, którzy od zawsze są dla mnie i całej naszej rodziny nieocenionym wsparciem. Natasza Szutta SPIS TREŚCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 CZĘŚĆ I  ◆ WSPÓŁCZESNA ETYKA CNÓT Rozdział 1. Początki współczesnej etyki cnót . . . . . . . . . . . . . . 27 1.  Krytyka nowoczesności. . . . . .

Recently converted files (publicly available):