• Document: Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły. Mark Bray INSPIRACJE EDUKACYJNE. Redakcja naukowa wydania polskiego Prof. Elżbieta Putkiewicz
  • Size: 1.09 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 22:37:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

INSPIRACJE EDUKACYJNE Korepetycje Cień rzucany przez szkoły Mark Bray Redakcja naukowa wydania polskiego Prof. Elżbieta Putkiewicz Przełożyła Karolina Chodzińska Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego   7 Podziękowania   11 Wykaz skrótów   13 1. Wprowadzenie   15 Metafora cienia    18 Struktura książki    20 2. Diagnoza   23 Skala, intensywność i formy korepetycji    23 Skutki gospodarcze, społeczne i pedagogiczne    43 Trzy studia przypadku    66 3. Kierunki działania polityki oświatowej   99 Odwzorowywanie kontekstów, celów i struktur   100 Odpowiedź na popyt   107 6 Spis treści Odpowiedź na podaż   112 Wykorzystywanie sił rynku   121 Udoskonalanie struktur regulacyjnych   123 4. Monitorowanie i ewaluacja   132 Badania krajowe i lokalne   133 Międzynarodowe badania porównawcze   139 5. Podsumowanie   144 Przyglądając się trendom   145 Wnioski z konfrontacji   149 Bibliografia   155 Spis tabel   175 Spis ramek   177 Indeks   179 Publikacje i dokumenty IIEP   181 Międzynarodowy Instytut Planowania Kształcenia   183 Przedmowa do wydania polskiego 7 Przedmowa do wydania polskiego Prezentujemy Państwu polską wersję pracy: Confronting the sha- dow educational system – what government policies for what private tutoring?, wydanej w roku 2009 przez Międzynarodowy Instytut Planowania Kształcenia (International Institute for Educational Planning – IIEP), instytucję, która została powo- łana w celu wspieranie rządów krajów zrzeszonych w UNESCO w decyzjach dotyczących ich polityki edukacyjnej. Jest to kolejna publikacja Marka Braya, w której analizuje on role i funkcje kore- petycji w systemach edukacji. Dodajmy, że w swoich rozważa- niach Bray stara się w sposób ogólny i systematyczny przedstawić także konsekwencje tworzącego się nowego rynku edukacyjnego, który obejmuje usługi korepetycyjne. O korepetycjach jako problemie powszechnym zaczęto pisać niedawno. W roku 1999 ukazała się pierwsza publikacja wydana przez International Institute for Educational Planning UNESCO poświęcona w całości problemom korepetycji oraz konsekwencji ich istnienia, które powinni brać pod uwagę politycy zajmujący się 8 Przedmowa do wydania polskiego planowaniem instytucji edukacyjnych: The shadow educational system: private tutoring and its implications for planners. Jej auto- rem był także Mark Bray. Książka dostarczyła świadectw tego, że kwestia traktowana dotąd jako partykularna, dotycząca pry- watnych nakładów na edukację wybranych rodzin uczniów, stała się w wielu krajach problemem powszechnym. Korepetycje jako częsty problem społeczny wymagają zdaniem autora, ówczesnego dyrektora International Institute for Educational Planning UNE- SCO, systematycznych badań oraz starannej analizy dokonanej przez instytucje odpowiedzialne za politykę oświatową. Prezentowana książka Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły to wydany w roku 2009 drugi raport IIEP, także autorstwa Braya. W latach poprzedzających jego publikację problemom korepetycji występujących w oświacie na wszystkich jej poziomach poświę- cono stosunkowo wiele badań. Wymieniam najistotniejsze: bada- nia Banku Światowego (2004, 2005), OECD (2001, 2006), Open Society Institute (2005, 2007, 2009), UNESCO (2004, 2007, 2008), UNICEF (2007), Transparenc

Recently converted files (publicly available):