• Document: BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mictonorm Uno 30 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard Propiverinehydrochloride
  • Size: 98.55 KB
  • Uploaded: 2018-11-06 18:48:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Mictonorm® Uno 30 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard Propiverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. - Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De naam van uw geneesmiddel is Mictonorm Uno 30 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard (in deze bijsluiter aangeduid als Mictonorm Uno). De werkzame stof is propiverinehydrochloride en de andere bestanddelen zijn opgesomd aan het eind van de bijsluiter (rubriek 6, Aanvullende informatie). Inhoud van deze bijsluiter 1. Waarvoor wordt Mictonorm Uno gebruikt? 2. Wanneer mag u Mictonorm Uno niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u Mictonorm Uno? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Mictonorm Uno? 6. Aanvullende informatie 1. Waarvoor wordt Mictonorm Uno gebruikt? Mictonorm Uno wordt gebruikt voor de behandeling van mensen die moeite hebben hun blaas te controleren vanwege een overactieve blaas. Mictonorm Uno bevat de werkzame stof propiverinehydrochloride. Deze stof voorkomt dat de blaas samentrekt en verhoogt de hoeveelheid die de blaas kan bevatten. Mictonorm Uno wordt gebruikt om de symptomen te behandelen van een overactieve blaas. Het is een capsule met gereguleerde afgifte, hard die slechts éénmaal per dag hoeft te worden ingenomen. 2. Wanneer mag u Mictonorm Uno niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn? Wanneer mag u Mictonorm Uno niet gebruiken? -u bent allergisch voor één van de stoffen die in Mictonorm Uno zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. - als u lijdt aan een van de volgende aandoeningen: 1 - obstructie van de darmen - obstructie van de blaasuitgang (moeite met plassen) - myasthenia gravis (een ziekte die spierzwakte veroorzaakt) - een verlies van de functie van de spieren die uw darmbewegingen controleren (darmatonie) - ernstige ontsteking van de darmen (colitis ulcerosa) die kan leiden tot diarree die bloed en mucus bevat en maagpijnen - toxische megacolon (een conditie waarbij de darm vergroot is) - verhoogde oogdruk (ongecontroleerd gesloten-kamerhoek glaucoom) - matige of ernstige leverziekte - snelle en onregelmatige hartslag Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mictonorm Uno? Voordat u Mictonorm Uno inneemt moet u uw arts informeren als u aan het volgende lijdt: - schadeaan de zenuwen die bloeddruk, hartslag, darm- en blaasbewegingen en andere lichaamsfuncties (autonome neuropathie) controleren - ernstige nierproblemen - matige of ernstige leverproblemen - ernstig hartfalen - vergroting van de prostaat - maagzuur en indigestie veroorzaakt door het terugstromen van maagsappen in de slokdarm (hernia hiatus met reflux-oesophagitis) - onregelmatige hartslag - snelle hartslag Als u lijdt aan een van deze aandoeningen neem dan contact op met uw arts. Hij zal u vertellen wat u moet doen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? U moet uw arts informeren als u een van de volgende medicijnen gebruikt omdat zij kunnen reageren met Mictonorm Uno: - antidepressiva (bijv. imipramine, clomipramine en amitryptiline), - slaaptabletten (bijv. benzodiazepinen), - anticholinergica genomen door de mond of door injectie (normaal gebruikt voor de behandeling van asthma, maagkrampen, oogproblemen of urine-incontinentie), - amantadine (voor de behandeling van koorts) - neuroleptica zoals promazine, olanzapine, quetiapine (medicijnen gebruikt voor de behandeling van psychotische afwijkingen zoals schizofrenie of angst), - beta stimulantia (medicijnen gebruikt voor de behandeling van asthma), - isoniazid (voor de behandeling van tuberculose) en - metoclopramide (voor de behandeling van misselijkheid en braken) Desondanks kan het nog steeds voordelig voor u zijn om Mictonorm Uno in te nemen. Uw arts is in staat om te beslissen wat juist is voor u. 2 Gebruikt u naast Mictonorm Uno nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Waarop moet u letten met eten en drinken? De capsules moeten worden ingeslikt met of zonder eten of drinken. Zwangerschap en borstvoeding Neem Mictonorm Uno

Recently converted files (publicly available):