• Document: OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu
  • Size: 227.34 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 13:40:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1 . Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2 . Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd Gminy w Koluszkach 1.4. Jednostka autorska : KOWALCZYK ARCHITEKCI 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 1.5. Czas opracowania : październik 2008r. 1.6. Podstawa opracowania - rozporządzenie Ministra Administracji ,Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki Dz.U.Nr.75 poz.690 z zm. - Aprobaty techniczne ITB dotyczące wybranych wyrobów i systemów dociepleń - Materiały pomocnicze , instrukcje i karty produktów - Wizja lokalna w miejscu inwestycji - Dokumentacja fotograficzna - inwentaryzacja architektoniczna istniejącego stropodachu Polska Norma : • PN-EN ISO 6946- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła • PN-82/B-02403 – Temperatury zewnętrzne • PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. • PN-EN 13163:2004 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu(..) • PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej(..) II. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny 2.1. Opis stanu istniejącego. Istniejący budynek zbudowany jest na planie 2 prostokątów o wymiarach ca 15x28 i 17x13 m. usytuowanych prostopadle względem siebie. Istniejący stropodach wentylowany , wykonany z prefabrykowanych płyt korytkowych krytych papą asfaltową na lepiku 2.2. Projektowane przeznaczenie Wykonanie docieplenia istniejącego stropodachu zapewni wymaganą przepisami prawa budowlanego izolacyjność cieplną co wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do celów grzewczych 6 2.3. Projektowany zakres prac . celem docieplenia istniejącego stropodachu projektuje się wykonać następujące prace : • usunięcie istniejącego pokrycia papowego • wykonanie dymników rewizyjnych • usuniecie istniejącego docieplenia • wykonanie paraizolacji • wykonani docieplenia granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm. • ułoŜenie warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej oraz wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej • wykonanie nowych obróbek blacharskich wykonanych dymników rewizyjnych 2.4. Parametry techniczne 2.4.1. Parametry techniczne budynku • powierzchnia dachu – 662,02 m2 • powierzchnia stropu docieplanego – 605,75 m2 2.5. Obliczenia warstwy docieplenia 0,005 - papa termozgrzewalna gr. 5 mm R= --------- = 0,03 m2 K/W 0,18 0,003 - papa podkładowa gr. 3 mm R= --------- = 0,02 m2 K/W 0,18 0,02 - szlichta cementowa gr. 2 cm R= --------- = 0,02 m2 K/W 1,0 0,06 - płyty korytkowe R= --------- = 0,03 m2 K/W 1,70 0,16 - strop Ŝelbetowy R= --------- = 0,09 m2 K/W 1,70 0,015 - Tynk cementowo-wapienny R= --------- = 0,02 m2 K/W 0,82 R= 0,21 m2 K/W 1 UKmin = ---------- x 1,1 ≤ 0,25 m2 K/W ⇒ R min ≥4,4 m2 K/W Rmin R min granulatu 4,4 m2 K/W – 0,21 m2 K/W = 4,19 m2 K/W 7 d - granulat z wełny mineralnej R= --------- ≥4,19 m2 K/W ⇒ d≥19

Recently converted files (publicly available):