• Document: Sinnenas betydelse för lärandet
  • Size: 727.53 KB
  • Uploaded: 2018-11-13 23:30:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Sinnenas betydelse för lärandet – ett aktionsforskningsarbete Tina Anthin PFF-3602 Masteroppgave i aksjonslæring Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Hösten 2008 Sammanfattning Syfte: Syftet med mitt arbete har varit att försöka ta reda på hur man kan använda sinnena för att underlätta elevernas lärande. För att utforska detta har jag använt mig av ett arbetsmaterial från USA som heter ”How does your enigine run?” Materialet har som mål att utveckla elevernas sensoriska integration med hjälp av många olika typer av övningar för de olika sinnena. Eleverna skall på så sätt själva lära sig att känna igen de olika sinnena och sedan använda sig av denna kunskap i sitt eget lärande. Arbetet genomfördes som ett aktions- forskningsarbete och på så sätt har jag fått arbetet belysts på ett djupare plan. Metod: Jag har använt mig av kvalitativa metoder främst observationer och loggboks- skrivande för att närmare ta reda på vad som skedde under aktionen. Resultat: Ett resultat av arbetet med sinnena var att det blev ett trivsammare och lugnare klimat i klassrummet, vilket ledde till att uthålligheten för att arbeta förbättrades, som i sin tur påverkade lärandet i positiv riktning. Jag upplevde också att elevernas självkännedom och tolerans gentemot andra ökade under arbetet med sinnena. Nyckelord: aktionsforskning, sensorisk integration, elevernas lärande. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 5 1.1 Bakgrund 5 1.2 Syfte och problemställning 7 2. Teori 9 2.1 Inledning 9 2.2 Hjärnans roll 9 2.3 Jean Ayres teori: Sensorisk integration 10 2.4 Howard Gardners teori: Multipla intelligenser 13 2.5 Lärandeteorier 14 2.6 Projekt utgående från fysisk aktivitet 15 3. Aktionslärande visavi aktionsforskning 17 3.1 Aktionslärande kontra aktionsforskning 17 3.2 Min praktiska yrkesteori 20 4. Metod 23 4.1 Metod val 23 5. Aktion 25 5.1 Inledning 25 5.2 Lära känna den nya klassen genom observation och gruppintervju 26 5.3 Utprovning av materialet: How does your engine run? 28 5.3.1 Inledning 28 5.3.2 Identifiering av olika varv 28 5.3.2.1 Hinderbanan 31 5.3.2.2 Eleverna utforskar sitt eget varv 34 5.3.3 Lära känna sina sinnen 36 5.3.3.1 Munnen 37 5.3.3.2 Kroppen 38 5.3.3.3 Handen 39 5.3.3.4 Synen 40 5.3.3.5 Hörseln 41 5.3.4 Hitta sina egna verktyg 43 5.4 Elevernas erfarenheter av arbetet med sinnena 45 5.4.1 Gruppintervju 45 5.4.2 Avslutande reflektion 47 6. Diskussion 49 6.1 Viktiga upptäckter och erfarenheter 49 6.2 Elevernas vardag 51 6.3 Erfarenheter av att arbeta med ett material som utarbetats i USA 51 6.4 Vad belyses av teorierna? 52 6.5 Användandet av metoder 52 6.6 Reflektioner kring aktionsforskning 53 6.7 Reflektioner kring den praktiska yrkesteorin 53 7 Avslutning 55 Referenser 57 Bilagor 3 4 1 Inledning När jag, som nyutexaminerad lågstadielärare i mitten av 80-talet, kom ut i arbetslivet fanns det flera olika inriktn

Recently converted files (publicly available):