• Document: Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för secu...
  • Size: 359.57 KB
  • Uploaded: 2021-05-04 10:14:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 SBSC intygad produkt Innehållsförteckning Handhavande för till/frånkoppling............................................................3 Avslag av larmsystem samt återställning................................................4 Programmering av koder samt kontroll av händelser.............................5 Kontroll av händelser..............................................................................6 Gångtest av detektorer ..........................................................................7 Test av sirener.........................................................................................8 Programmering av ny tid samt information om koder.............................9 Övriga driftinstruktioner..........................................................................10 Beskrivning av olika termer På denna rad kan följande bokstäver visas: På A12345678 Grupper AAAAAAA A: Betyder att gruppen är frånslagen P: Betyder att gruppen är påslagen F: Betyder att en adress är öppen eller i fel. A knappen används för att bläddra framåt i menyn. Kan också användas vidpå- slag av larmsystem. B knappen används för att bläddra bakåt i menyer eller händelse logg Ent knappen används för att bekräfta ett val, tex. när ni går in i en meny. Esc knappen används för att gå tillbaka ett steg eller flera exempelvis när man skall gå ur menyn. Dagligt handhavande av ert larmsystem. Tillkoppling av larmsystemet (inställd på 30 sek utgångstid) För tillkoppling av larmsystemet slå din kod och tryck [A], Påslag 27 larmsystemet kopplas nu till. I displayen visas utgångstiden-- ██████████░░ gå ut och stäng dörren, efter 30 sekunder kopplas larmet till. Om entré dörren är programmerad till Sista ut termineras utgångstiden när dörren stängs och larmet kopplas på inom 2-3 sekunder. Om displayen visar en öppen adress och pipet från manöverpanelen är tätare betyder det att en larmpunkt t.ex. en dörr är öppen eller att en rörelse detektor är påverkad. Kontroller om flera adresser är öppna genom att bläddra med [A] knappen. Är det rörelsedetektorn i entrén som är påverkad kan ni fortsätta tillkopplingen som vanligt, är det däremot en dörr som är öppen avbryter ni tillkopplingen genom att trycka på [esc], tillkopplingen avbryts och ni kan gå och stänga den öppna dörren. När detta är åtgärdat kan ni göra ett nytt försök att koppla till larmet på samma sätt som tidigare. Tillkoppling av larmsystemet med GRUPPER På A12345678 Slå din kod och tryck [A], Dislpayen visar -------------------------- Grupper AAAAAAA Välj den eller de grupper som skall kopplas till, ex. Grupp 1. Tryck på siffran för gruppen ex. 1, displayen visar nu----------- På A12345678 (Är det flera grupper som skall tillkopplas, tryck då ex. 1,2,3 osv.) Grupper PAAAAAA därefter trycker ni [ent], nu kopplas valda grupper till. Tillkoppling med adresser som är öppna (Felaktiga) För att slå på larmet med felaktiga adresser slå din kod och tryck på [B] displayen visar nu:--------------------------------------------------------- xx UTESLUTNA 27 ██████████░░ Larmet kopplas nu till, antalet felaktiga adresser som kopplas bort visas i displayen, och tiden räknar ne

Recently converted files (publicly available):