• Document: De steekproeftrekking en de selectie van respondenten in commercieel kwalitatief onderzoek
  • Size: 130.15 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 21:24:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

03_06_Kwalon 20-10-2006 11:19 Dit artikel uit KWALON Paginadoor is gepubliceerd 21Boom Lemma uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Commerciële onderzoekspraktijken In deze rubriek staat het type onderzoek centraal dat door kwalitatieve marktonderzoeksbureaus ‘in opdracht’ wordt verricht. Veelal betreft dit kleinschalige ad-hocprojecten in de domeinen van het marktonderzoek, het consumentenonderzoek en het beleidsonderzoek. Kenmerkend zijn de bedrijfseconomische context en cultuur waarin deze onderzoeken plaatsvinden. Als gevolg hiervan krijgen de parameters ‘tijd’ en ‘budget’ een bijzondere lading. Wat betekent dit voor de methodo- logische zuiverheid van dergelijke onderzoeken? Onderzoekers uit het veld berichten over de wijze waarop zij omgaan met het dilemma tussen methodologische grandeur en de weerbarstige onder- zoekspraktijk. Redacteur voor deze rubriek is Edward Groenland. E-mail: e.a.g.groenland@uvt.nl. De steekproeftrekking en de selectie van respondenten in commercieel kwalitatief onderzoek Nicole Remmers en Edward Groenland Inleiding Dit artikel begint met een korte schets van de principes van commercieel kwalitatief onderzoek in relatie tot academisch kwalitatief onderzoek. Daarna volgt een beschrijving van de consequenties van deze uitgangspunten voor de steekproeftrekking en de selectie van respondenten en met name de wijze waarop hieraan in de professionele praktijk invulling wordt gegeven. Principes van commercieel kwalitatief onderzoek Commercieel kwalitatief onderzoek is, net zoals andere vormen van kwalitatief onder- zoek, gericht op het verkrijgen van inzicht in de variabiliteit van meningen, gevoelens en motivaties die zich voordoen binnen een afgebakende onderzoekspopulatie rondom een onderzoeksthema. Een belangrijk verschil met academisch kwalitatief onderzoek is dat dit laatste type onderzoek expliciet uitgaat van een bepaalde theoretische opvatting die aangeeft a) hoe ‘de wereld’ in elkaar steekt, b) hoe ‘metingen’ moeten worden verricht en c) hoe de verkregen data moeten worden geanalyseerd. Commercieel kwalitatief onder- zoek bedient zich niet van a priori-theoretische noties, maar volgt een eclectische bena- dering. Daarbij komt nog dat dit type onderzoek relatief sterk(er) wordt aangestuurd door de begrenzingen van tijd en budget en een opdrachtgever kent die praktisch uit- voerbare en effectieve onderzoeksaanbevelingen verlangt. De eerdergenoemde beperkingen met betrekking tot tijd en geld hebben vaak tot gevolg dat in overleg met de opdrachtgever afspraken moeten worden gemaakt omtrent de omvang en reikwijdte van het onderzoek. Het kan betekenen dat het steekproefontwerp wordt ingeperkt, zodanig dat nog wel aan de doelstellingen van het onderzoek kan wor- den voldaan, maar in een beperktere vorm dan idealiter wenselijk zou zijn geweest. De KWALON 33 (2006, jaargang 11, nr. 3) 21 03_06_Kwalon 20-10-2006 11:19 Dit artikel uit KWALON Paginadoor is gepubliceerd 22Boom Lemma uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker kwalitatieve onderzoeker moet binnen deze beperkende factoren kunnen acteren. Dit betekent dat een pragmatische denk- en werkwijze is vereist. De commerciële belangen van de opdrachtgever, maar ook die van het bureau waarbij de kwalitatieve onderzoeker werkzaam is, moeten immers worden gediend. De commerciële kwalitatieve onderzoeker hanteert hierbij, zoals gezegd, een eclectische werkwijze en niet een theoretische werkwijze. Bij het ontwikkelen van het steekproef- ontwerp en het vaststellen van de criteria ten behoeve van het selecteren van de juiste respondenten maakt zij/hij onder meer gebruik van eerdere onderzoekservaringen. Dit betekent dat niet zozeer de theorie maar vooral de praktijk het uitgangspunt vormt voor de werving en selectie van respondenten. Hoewel deze benadering praktisch van aard is, hanteert de onderzoeker in wezen wel de in wetenschappelijk onderzoek gangbare methodologische principes, zo zal worden betoogd. Steekproefontwerp De steekproef van kwalitatief onderzoek dient zoda

Recently converted files (publicly available):