• Document: Analiza kosztów Plan prezentacji
  • Size: 1.39 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 08:02:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Analiza kosztów Plan prezentacji 1.Koszty istotne 2.Koszty produkcji w krótkim i długim okresie 3.Korzyści skali, zakresu i procesu uczenia się 4.Analiza kosztów i optymalne decyzje 2 Alokacja kosztów Producent obuwia sportowego planuje rozpoczęcie produkcji obuwia męskiego. Do tej pory produkował obuwie damskie w ilości 8000 par na tydzień. Tygodniowa produkcja par obuwia męskiego wynosi 2400 szt. Ogólne koszty produkcji wynoszą 90 000 dolarów tygodniowo. Ustalona cena obuwia męskiego wynosi 36 dolarów. Jednak całkowity utarg nie pokrywa całkowitych kosztów produkcji. 3 Alokacja kosztów W obliczu ponoszonych strat zarząd ma kilka wariantów: 1. Główny księgowy proponuje podwyŜkę ceny butów do 40 dol. 2. Kierownik działu marketingu zgadza się z podwyŜką ale obawia się spadku sprzedaŜy. 3. Kierownik działu produkcji sugeruje ustalić wielkość produkcji przy minimalnych kosztach bezpośrednich na jednostkę. 4 Analiza kosztów Analiza kosztów stanowi podstawę bardzo wielu decyzji menadŜerskich. Dokładna znajomość kosztów jest warunkiem określenia faktycznego poziomu zyskowności przedsiębiorstwa. Decyzje mające na celu maksymalizacje zysku zaleŜą od wyników projekcji kosztów występujących przy innych moŜliwych wielkościach produkcji. MenedŜerowie muszą zwracać szczególną uwagę na wzajemne powiązania między kosztami i wolumenem produkcji. 5 Analiza kosztów MenedŜerowie podejmują decyzje dokonując wyboru spośród róŜnych wariantów działania zwracając uwagę tylko na występujące między nimi róŜnice utargów i kosztów. Zatem jedynymi istotnymi kosztami są te, które zmieniają się w poszczególnych wariantach. Przy podejmowaniu decyzji menedŜerskich najistotniejsze znacznie mają: koszty alternatywne i koszty stałe. 6 Analiza kosztów Koszt alternatywny (koszt utraconych moŜliwości) związany jest z podjęciem konkretnej decyzji, jest mierzony wielkością utraconych korzyści, jakie mógłby przynieść najlepszy z alternatywnych wariantów działania. 1. Jaki jest koszt alternatywny podjęcia studiów MBA? 2. Jaki jest koszt alternatywny wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych do realizacji dodatkowego zamówienia? 3. Jaki jest koszt alternatywny przeznaczenia ziemi komunalnej pod budowę ogólnodostępnego parkingu? 7 Analiza kosztów Koszt alternatywny dóbr, usług lub nakładów jest często wyznaczany przez ceny rynkowe przy załoŜeniu, Ŝe takie ceny istnieją. Koncepcja kosztu alternatywnego jest innym sposobem porównania argumentów za i przeciw określonej decyzji. Podstawowa reguła podejmowania optymalnych decyzji: Wybierz dany wariant decyzyjny wtedy i tylko wtedy, gdy dodatkowe korzyści z jego realizacji przekraczają dodatkowe, wynikające z niego koszty (włączając w to koszt alternatywny). 8 Analiza kosztów W przypadku decyzji podejmowanych przez menedŜerów dane księgowe (dane te zawierające wszystkie przychody i rzeczywiście poniesione wydatki) nie odzwierciedlają w pełni zysku. W takim przypadku ma zastosowanie zysk ekonomiczny, gdzie uwzględnia się wszystkie koszty ekonomiczne, obejmujące koszt alternatywny (koszt kapitału i koszt zarządzania). 9 Analiza kosztów Podjęcie działalności gospodarczej Oszacowano koszty i przychody przez 3 lata. Zysk księgowy wynosi 74 000. Czy jest to opłacalne? Pozycja Wartość Wynagrodzenie za usługi doradcze 140 000 Inne przychody 12 000 Wynajem biura -36 000 Inne wydatki biurowe -18 000 Płace personelu -24 000 10 Analiza kosztów Prawidłowa odpowiedź jest zaleŜna od rozpoznania i uwzględnienia wszystkich istotnych kosztów alternatywnych. Zamierza zainwestować 80 000 jako kapitał obrotowy (koszt zainwestowanego kapitału na 8% na 3 lata = 6400) Koszt kapitału ludzkiego (obecny dochód z pracy to 56 000) Zysk ekonomiczny zmniejsza się do 11 600. Wartość dodatnia. Czy zysk ten jest całkowicie pewny? Ryzyko związane z podjęciem własnej działalności. 11 Analiza kosztów Koszty stałe, czyli koszty, których wysokość nie zmienia się w zaleŜności od przyjętego wariantu działania, nie są dla menedŜera istotne i nie musi ich brać pod uwagę. Przy obliczaniu zysku, jaki zapewniaj

Recently converted files (publicly available):