• Document: Aprilie Prof. Vicu Merlan. Prof. Costin Clit - Huşi ISSN
  • Size: 9.9 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:59:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Aprilie 2010 1 www.lohanul.lx.ro ISSN 1844-7686 ÎÎnncceeppuuttuurriillee şşccoolliilloorr C Caarrsstt şşii ppsseeuuddooccaarrsstt îînn PPooddiişşuull M Moollddoovveeii ssăătteeşşttii ddiinn ţţiinnuuttuull iissttoorriicc aall FFăăllcciiuulluuii ((II)) Prof. Vicu Merlan Prof. Costin Clit - Huşi În Podişul Moldovei relieful carstic s-a format prin eroziunea şi dizolvarea calcarului oolitic, gresiei, şi a luturilor loessoide. Calcarul are Problema şcolilor din judeţul Fălciu a proprietatea de a fi solubil, iar apa principalul agent modelator al acesteia. constituit obiectul cercetării inspectorului şcolar Gravitaţia atrage apa spre cote inferioare, determinând curgerea acesteia de la Constantin Lascăr în lucrarea Contribuţiuni nivelul superior al versanţilor spre părţile joase ale reliefului, fapt care permite ca, prin dizolvare, apa să se strecoare şi să lărgească zona străbătuta. Aceste monografice asupra şcoalei primare din judeţul trasee subterane vor fi strâmte sau largi (în funcţie de duritatea şi tipul de rocă) Fălciu, apărută în 1936, despre care preotul dând naştere astfel peşterilor, avenelor, hornurilor etc. Aşadar relieful carstic Anton Popescu afirma: „Lucrări de felul acesta, moldav este un relief format pe roci solubile sau uşor solubile, având ca agent care presupun muncă stăruitoare şi migăloasă, principal dizolvarea. nu sunt prea dese, deşi sunt atât de necesare. S- În formarea unei peşteri (speogeneză) se întâlnesc trei factori: au încercat mulţi, dar n-au reuşit să ne dea – factorul chimic (dizolvarea cu ajutorul apei); lucrări plăcute, captivante.”„Se va spune, poate, – factorul litologic (roca solubilă); că aşa este materialul în sine, plictisitor. Într- – factorul structural (căile de atac utilizate de apă la dizolvarea rocii) adevăr, adesea, amănuntele, cifrele, tablourile şi (BLEAHU 1982, 7). Rocile din Podişul Moldovei sunt de origine sedimentară, iar dizolvarea statisticile nu prea atrag pe cititor. calcarului se realizează cu ajutorul acidului carbonic care îl transformă în Continuare în p. 5. bicarbonat de calciu solubil în apă (CaCo3+H2CO3 ; Ca(CO2H)2). În platoul calcaros „Repedea“ din Dealul Bucium (Iaşi), apa meteorică de suprafaţă pătrunde prin crăpăturile dintre roci (create prin procesul de îngheţ - dezgheţ) având o cantitate mică de CO2 , permiţându-i astfel să dizolve calcarul cu care vine în contact, până ce soluţia se saturează. Cu cât presiunea apei este mai mare (în cazul unor viituri) CO2 devine mai „agresiv" dizolvând cu mai mare putere calcarul. Apa intrată în placa de calcar de peste 10 m grosime, nu-şi pierde eficienţa atâta timp cât pe crăpături există apă sau mici particule de apă. o 2 Lohanul nr. 12 2. peşteri cutanate 3. peşteri vadoase 4. peşteri freatice (BLEAHU 1982, 36). Peşterile secundare sunt formate ulterior rocilor din substrat. Peşterile de prăbuşire se datorează deplasării în masă a unor

Recently converted files (publicly available):