• Document: BAB ENAM PEMIKIRAN KEKREATIFAN
  • Size: 1.33 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 23:26:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAB ENAM PEMIKIRAN KEKREATIFAN 6.1 Pengenalan Pemikiran merupakan unsur penting yang membezakan manusia dengan kehidupan- kehidupan lain sama ada dari aspek fizikal, sosial atau spiritual. Selain itu, pemikiran juga dikatakan dapat mencetuskan kemajuan yang selari dengan keperluan yang semakin bertambah dan berbeza. Dalam hal ini, kemahiran bahasa bertindak sebagai alat untuk merangsang perkembangan minda dan mencorakkan kemahiran berfikir seseorang. Hasil kesusasteraan yang menjadi platform kepada penguasaan bahasa yang dinamik, memainkan peranan penting mencorakkan perkembangan pemikiran khasnya Pemikiran kekreatifan (Abd.Rahim Abd Rashid, 1999:94). Pemikiran Kekreatifan merupakan satu satu komponen dalam sistem pemikiran yang memainkan peranan penting dalam perkembangan budaya sesebuah masyarakat. Pandangan ini turut dikongsi oleh sarjana bernama T.I. Lubart (1999: 342) seperti berikut:- “Beyond the conception of creativity, culture influences the manifestation of creativity in terms of the forms and domains of creativity, the limits of creativity to certain social groups, and the effect of language on creativity. Cultures encourage creativity in some situations and some topics, but discourage it for others” Menurut T.I.Lubert, walaupun budaya yang didukung oleh sesuatu masyarakat menggalakkan elemen kreativiti dalam sesetengah keadaan dan beberapa topik, tetapi adakalanya ia tidak menggalakkan perkembangan elemen kreativiti kerana terikat dengan peraturan masyarakat yang sedia ada. 415 Menyedari akan kepentingan Pemikiran Kreativiti, Kerajaan Malaysia telah mengistiharkan tahun 2010 sebagai tahun inovatif dan kreatif sebagai sebahagian daripada agenda pembangunan negara. Bagi merealisasikan hasrat negara sebagai negara maju menjelang 2020, negara memerlukan modal insan berfikiran kritis dan kreatif, teguh dan berdaya saing (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2011: ix-xi). Kenyataan di atas mencerminkan kepentingan Pemikiran Kekreatifan yang dapat diterapkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran khususnya melalui kajian kesusasteraan. Bab keenam ini memuatkan kajian tentang Pemikiran Kekreatifan MTA berdasarkan KTK. Pengkaji menstrukturkan kerangka bab ini seperti berikut:- 6.1 Pendefinisian konsep Pemikiran Kekreatifan. 6.2 Pemikiran Kekreatifan berdasarkan Teori SPB4K. 6.3 Pemikiran Kekreatifan dalam KTK. 6.4 Analisis Pemikiran Kekreatifan MTA berdasarkan KTK Bidang kajian Pemikiran Kekreatifan adalah sangat luas. Oleh itu, pengkaji menyempitkan perbincangan tentang konsep Pemikiran Kekreatifan kepada dua skop yang utama iaitu pemikiran lateral dan Pemikiran Kekreatifan seperti mana yang dihuraikan dalam Teori SPB4K. Pembahagian komponen kedua-dua pemikiran tersebut adalah seperti berikut:- i. Konsep Pemikiran Kereatifan dan pemikiran lateral ii. Gaya-gaya dan kemahiran dalam Pemikiran Kekreatifan iii. Kemahiran dan fasa dalam Pemikiran Kekreatifan 416 iv. Teori dan ciri-ciri Pemikiran Kekreatifan v. Enam topi pemikiran dan enam kasut tindakan vi. Alat-alat CoRT dan Konsep PO vii. Lima Prinsip Revolusi Positif Pemahaman terhadap kedua-dua konsep iaitu Pemikiran Kekreatifan dan pemikiran lateral ini adalah penting sebelum usaha mendekati kajian terhadap pemikiran MTA dibuat menerusi penelitian KTK dalam bahagian seterusnya. 6.1.1 Konsep Pemikiran Kekreatifan Konsep Pemikiran Kekreatifan dibincang dan dibahaskan secara ilmiah oleh para sarjana lebih daripada dua abad. Perbincangan tersebut adalah berdasarkan pengalaman, pemerhatian, latar disiplin keilmuan yang dimiliki melalui kajian, membongkarkan perbezaan pandangan terhadap konsep Pemikiran Kekreatifan (Jamal Badi & Mustapha Tajdin. 2007). Pemikiran Kekreatifan didefinisikan sebagai kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru sama sekali. Definisi ini menggambarkan kehebatan Pemikiran Kekreatifan dan perlakuan manusia sehingga dapat mencapai apa sahaja yang diidamkan. Namun demikian, bagi sesetengah sarjana, kenyataan seumpama ini menyangkal kekuasaan Tuhan serta sifat kelemahan yang sememangnya terdapat pada umat manusia (Mohd. Azhar Abd. Hamid, 2004: 251). Menurut Edward de Bono (2002: 2), Pemikiran Kekreatifan didefinisikan sebagai ‘being different’ iaitu seseorang itu menunjukkan kelainan. Terdapat banyak pernyataan 417 tentang konsep Pemikiran Kekreatifan yang diutarakan oleh para sarjana, yang dapat disimpulkan seperti berikut:- i. Kreatif sebagai gaya hidup. ii. Kreatif sebagai proses intelektual. iii. Kreatif sebagai penghasilan objek- produk.

Recently converted files (publicly available):