• Document: Постановка проблеми. В сучасних умовах
  • Size: 550.54 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:28:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

26 «Молодий вчений» • № 11 (26) • Частина 2 • листопад, 2015 р. УДК 005.95+331.103 МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Гетьман О.О., Чабан Л.І. Університет митної справи та фінансів У статті обґрунтовано актуальність розробки оціночної моделі визначення комплексної ефективності системи управління персоналом вітчизняних суб'єктів господарювання. Метою статті є розробка моделі комплексної оцінки ефективності/дієвості системи управління персоналом. Проаналізовано чинні моделі комплексної оцінки ефективності системи управління персоналу на підприємствах, висвітлено їх переваги і недоліки. Запропоновано авторську модель оцінки ефективності системи управління персоналом, засновану на фак- торному аналізі параметрів впливу. Запропонована модель має ряд переваг, зокрема, характеризується простотою і зрозумілістю, ґрунтується на даних затверджених форм фінансової і бухгалтерської звітності (баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт з праці тощо), факторний аналіз відтворює вплив кожного аналізованого параметра і сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Ключові слова: оцінка ефективності системи управління персоналом, модель, факторний аналіз, метод ланцюгових підстановок. П остановка проблеми. В сучасних умовах господарювання саме людина є рушійною силою і найціннішим ресурсом будь-якого під- ління персоналом присвятили свої наукові пра- ці такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М. Армстронг, Н. Афанасьєв, Д. Баюра, К. Боу- приємства (організації), тому очевидною є необ- мен, В. Василенко, Е. Воутелайнен, В. Герасим- хідність приділення значної уваги керівництвом чук, Дж. Гібсон, Л. Довгань, П. Друкер, Д. Загір- системі управління персоналом. Адже від ефек- няк, А. Єгоршина, О. Кендюхов, К. Ковальська, тивності її роботи залежить результат роботи А. Котляр, А. Маслоу, В. Нижник, Д. Стеченко, підприємства (організації) в цілому. Н. Сімченко, Н. Чухрай, А. Яновський та інші. Вибір дієвих механізмів управління персона- Але результати їх досліджень здебільшого но- лом для конкретного суб'єкта господарювання

Recently converted files (publicly available):