• Document: Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková
  • Size: 4.12 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 11:01:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem Realizátor projektu: „Občanské sdružení Ve škole i mimo ni“ Partner projektu: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje OBSAH 1. VÝUKA PRVNÍ POMOCI .............................................................................................. 2 2. PREZENTACE PRO VÝUKU ZÁKLADŮ PRVNÍ POMOCI ....................................................... 3 3. INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA ............................................................................................. 28 4. PROVĚŘENÍ ZNALOSTÍ ............................................................................................ 32 5. NEJČASTĚJŠÍ MÝTY A OMYLY PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI ..................................... 44 1. VÝUKA PRVNÍ POMOCI Při přípravě výuky se učitelům dostanou do rukou výukové materiály (publikace, video- kazety, DVD apod.) z různých zdrojů a nutno říct také různé kvality obsahu. Materiály bývají různého stáří – což se projeví na „aktuálnosti“ jejich obsahu, a také různé úrovně a rozsahu. Nezřídka však i materiály, které se tváří jako „nové a aktuální“, obsahují in- formace opsané ze starších zdrojů – často tedy zastaralé, mnohdy také nepravdivé. Vzácností není situace, kdy si různé materiály ve zcela zásadních věcech odporují. Situaci komplikuje také velké množství internetových zdrojů velmi rozdílné kvality. Zadáme-li žákům vyhledání odpovědí na otázky z oblasti PP s použitím internetu, leckdy se nestačíme divit, co všechno tam je možné najít. Tato část příručky PP si klade za cíl zjednodušit pedagogům často nelehkou si- tuaci při rozhodování o tom, co a jak z první pomoci vlastně učit. Co je a není správné, co je důležitější a co méně podstatné, co žákům zdůraznit, co naopak vyvrátit. Materiál, tak jak je připravený, vychází z nejaktuálnějších poznatků a platných postupů, které jsou v současné době v oblasti urgentní medicíny používané. Bere v úvahu také skutečnost, že se laická první pomoc dnes poněkud liší od laic- ké první pomoci před 10 či 20 lety, a to zejména díky propracované metodice TELEFO- NICKY ASISTOVANÉ PRVNÍ POMOCI (TAPP), při které speciálně školení dispečeři zdravotnické záchranné služby vedou pomocí instrukcí laiky po telefonu ke správnému postupu v místě neštěstí tak, aby byly zásadní zdravotní problémy a ohrožení života vy- řešeny včas. Správně poskytnutá laická první pomoc může, v situacích bezprostředního ohrožení života, skutečně život zachránit. Podklady pro výuku první pomoci na školách jsou připraveny tak, aby žákům je- jich prostřednictvím bylo sděleno to, co je OPRAVDU DŮLEŽITÉ. Příliš mnoho informací v jakémkoliv oboru často spíš rozhodování komplikuje, než zjednodušuje. Může se pak stát, že při praktickém setkání se situací ohrožení zdraví nebo života nedokáže laik vy- zbrojený množstvím teoretických znalostí vůbec rozhodnout, které ze znalostí jsou důle- žité a které podružné, a jeho snaha může dopadnout v konečném důsledku hůře než konání člověka zcela nepoučeného, který bude vědět pouze a jenom to, že má „zavolat na tísňovou linku a dělat, co mu řeknou“. Postupy, které jsou v našich učebních materiá- lech navrhovány, jsou jednoduché, ale účinné. V příručce naleznete prezentace pro 1. a 2. stupeň základních škol a prezentaci pro školy střední, dále pak výběr instruktážních videí a také několik námětů k prověření znalostí žáků. S touto částí příručky SOUVISÍ příloha – datový DVD nosič, který obsahuje pre- zentace i testy pro žáky v elektronické podobě připravené rovnou k použití. 2 2. PREZENTACE PRO VÝUKU ZÁKLADŮ PRVNÍ POMOCI Prezentace jsou na DVD nosiči ve formě powerpointových souborů. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu prezentace v tomto formátu nefungovaly, jsou vložené také ve for- mátu pdf. V této kapitole najdete didaktický komentář k jednotlivým prezentacím. Veškeré informace uvedené v prezentacích vycházejí z částí A a B naší příručky. Informace k jed- notlivým snímkům si proto můžete s využitím částí A a B dále rozšířit podle potřeby. Snímky v prezentaci pro první stupeň se načítají jako celek, v dalších dvou prezentacích jsou použity animace. Poznámky ke „komplikovanějším“ animacím najdete pod jednotli- vými náhledy vybraných snímků. PREZENTACE PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ Š

Recently converted files (publicly available):