• Document: Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata
  • Size: 505.42 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:29:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013 Praca napisana W Katedrze Finansów i Rachunkowości Pod kierunkiem dr Tomasza Nawrockiego Siedlce 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI.................................................................................................................. 1 1.1. WSTĘP .................................................................................................................. 2 1.2. KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje. ............................................................... 2 2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................................................................... 4 2.1. Bilans Spółki w latach 2011 - 2013 ...................................................................... 4 2.2. Rachunek Zysków i Strat Spółki w latach 2011 - 2013 .......................................... 6 2.3. Analiza wskaźnikowa Spółki KOMPUTRONIK S.A. ................................................ 6 2.3.1. Wskaźniki płynności finansowej....................................................................... 7 2.3.2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia). ............................................................. 9 2.3.3. Wskaźniki rentowności. ..................................................................................11 3. PODSUMOWANIE .................................................................................................. 12 1 1.1. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie i przedstawienie analizy finansowej spółki KOMPUTRONIK S.A. na podstawie udostępnionych rocznych sprawozdań i raportów finan- sowych za lata od 2011 do 2013 roku. Podstawowym celem analizy finansowej jest sprawdzenie efektywności i sprawności dzia- łania przedsiębiorstwa oraz określenie stanu jego finansów i możliwości rozwoju, w tym określenie potencjału gospodarczego i zdolności generowania nadwyżek finansowych. Analiza finansowa dostarcza informacje o stanie finansów firmy, które mogą być wykorzystywane przez władze (kie- rownictwo) spółki, ale również przez podmioty zewnętrzne (np. banki, kontrahenci, akcjonariu- sze). Niniejszą analizę oparto o dane finansowe zawarte w bilansach za lata 2011-2013 na pod- stawie, których dokonano analizy wskaźnikowej obejmującej wskaźniki płynności finansowej, wy- płacalności (zadłużenia) oraz rentowności. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części obejmujące wstęp i wprowadzenie do przedsiębiorstwa, analizę wskaźnikową oraz podsumowanie i wnioski. Część pierwsza oprócz wstępu wprowadzającego do pracy, zawiera również najważniejsze informacje na temat spółki KOMPUTRONIK S.A. takie jak przedmiot działalności, strategia działa- nia, strukturę akcjonariatu oraz władze spółki. Cześć druga zawiera analizę wskaźnikową wraz z danymi finansowymi za lata 2011-2013 obejmującą: 1. Wskaźniki płynności finansowej; 2. Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia); 3. Wskaźniki rentowności. Część trzecia to krótkie podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 1.2. KOMPUTRONIK S.A. - Ogólne informacje. KOMPUTRONIK S.A., powstała z przekształcenia spółki Komputronik Sp. z o.o. w spółkę akcyjna, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 grudnia 2006 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Poznania – VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270885. Spółce nadano numer statystyczny REGON 634404229. Akcje Spółki są noto- wane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu, 60-003 Poznań. Siedziba Spółki jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności. Skład Zarządu (stan na dzień 16 czerwca 2014r.): • Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu • Krzysztof Nowak - Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej Spółki (stan na dzień 16 czerwca 2014r.) wchodzili: • Krzysztof Buczkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Tomasz Buczkowski – Członek Rady Nadzorczej • Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej • Jarosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej 1 • Jędrzej Bujny - Członek Rady Nadzorczej KOMPUTRONIK S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Komputronik. Od 1996 roku zajmuje się z sprzedażą sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesorii ele

Recently converted files (publicly available):