• Document: Diagnoza i terapia. Diagnoza i terapia. zaburzeń realizacji fonemów
  • Size: 4.42 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:32:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Diagnoza i terapia Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów realizacji fonemów zaburzeń 46 8012-569-8 5 Diagnoza i  terapia zaburzeń realizacji fonemów NR 3331 Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów pod redakcją Danuty Pluty-Wojciechowskiej przy współpracy Anny Płonki Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Bożena Witosz Recenzent Urszula Mirecka Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9 Część pierwsza Z  problematyki diagnozy systemu fonetyczno-fonologicznego Barbara Ostapiuk Dźwiękowe realizacje polskiego fonemu /l/ w  badaniu logopedycznym . . .   15 Lilianna Konopska Parametr VOT i  typy realizacji dźwięczności w  nagłosowych realizacjach fo- nemów zwarto-wybuchowych . . . . . . . . . . . . . .   41 Maria Hortis-Dzierzbicka Diagnostyka kliniczna zaburzeń rezonansu mowy u  dzieci z  rozszczepem pod- niebienia przy użyciu technik endoskopowych . . . . . . . . .   91 Ewa Czaplewska Specyficzne zaburzenie językowe (SLI) a  dyslalia wieloraka i  złożona — problem diagnozy różnicowej . . . . . . . . . . . . . .   97 Mirosław Michalik Błędy i wady wymowy uczestników śląskich konkursów recytatorskich (na przy- kładzie młodych adeptów sztuki słowa z  Jastrzębia-Zdroju) . . . . . . 107 Katarzyna Węsierska Współwystępowanie zaburzeń płynności mowy i  wad wymowy u  dzieci w  wieku przedszkolnym . . . . . . . . . . . . . . . 131 6 Spis treści Część druga Uwarunkowania rozwoju systemu fonetyczno-fonologicznego Ewa Gacka Wczesne uwarunkowania zaburzeń fonetyczno-fonologicznych u  dzieci uro- dzonych przed 37. tygodniem ciąży . . . . . . . . . . . . 145 Barbara Sambor Mówienie z  tak zwanym szczękościskiem. Fakty i  mity . . . . . . . 157 Agnieszka Rożek, Dawid Larysz Zaburzenia funkcji językowych u  pacjentów leczonych z  powodu pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego . . . . . . . . . 175 Część trzecia Terapia zaburzeń realizacji fonemów Danuta Pluta-Wojciechowska „Od głoski wadliwej do głoski normatywnej”. Analiza metod i  strategii postę- powania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Anita Lorenc Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego dzieci z  uszkodzenia- mi słuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Ewa Kaptur, Jolanta Sławek Wpływ dysfunkcji rozwojowych na komunikację językową (studium przypadku bliźniąt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Agnieszka Wilk Dyslalia złożona — studium przypadku 9-letniego chłopca z  prognatyzmem i  ankyloglosją . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Część czwarta Recenzje Agnieszka Wilk Recenzja książki Barbary Ostapiuk Dyslalia ankyloglosyjna. O  krótkim wędzi- dełku języka, wadliwej wymowie i  skuteczności terapii. Szczecin, Wydawnic- two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 . . . . . . . . 267 Spis treści 7 Barbara Sambor Recenzja książki Danuty Pluty-Wojciechowskiej Zaburzenia czynności prymar- nych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego. Bytom, Wydawnic- two Ergo-Sum, 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Krzysztof Polok Recenzja książki Dziecko w  przestrzeni słów i  znaczeń. Red. naukowa Ewa Ko- chanowska, Justyna Wojciechowska. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Akademii Tech- niczno-Humanistycznej, 2013 . . . . . . . . . . . . . . 277 Izabela Malicka Recenzja książki Barbary Ostapiuk Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logo- pedii. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013 . 283 Część piąta

Recently converted files (publicly available):