• Document: Umowa wsparcia zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia
  • Size: 757.74 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:11:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PPP - ewidencja zobowiązań z tytułu opłaty za dostępność maja 2013 Subtitle Umowa wsparcia – zabezpieczenie oraz ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia Rafał Grochowski radca prawny, partner 23 maja 2013 roku Agenda I. Przedmiot umowy wsparcia II. Charakter instytucji III. Różnice między umową wsparcia a poręczeniem IV. Możliwe zastosowania V. Ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia VI. Case study VII. Schemat działania www.hoganlovells.com 2 Przedmiot umowy wsparcia • definicja – podjęcie działań określonych w przedmiotowej umowie wsparcia w celu zabezpieczenia transakcji lub wsparcia realizacji projektu w przypadku wystąpienia określonej sytuacji lub bezwarunkowo • przykłady:  przekazanie dotacji na realizację projektu  udzielenie wsparcia finansowego spółce w przypadku przekroczenia kosztów realizowanego przez nią projektu  zobowiązanie do zapewnienia źródła przychodu realizowanemu przedsięwzięciu www.hoganlovells.com 3 Charakter instytucji umowa nienazwana różne nazewnictwo: (umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego z art. 16 ust. umowa wsparcia, porozumienie 1 ustawy o działalności pożytku ze wspólnikiem, support publicznego i wolontariacie jest agreement instytucją o odmiennym charakterze) instrument służący zapewnieniu źródeł charakter zabezpieczający przychodu o skutku podobnym do gwarancji lub poręczenia realizowanemu przedsięwzięciu i utrzymania jego opłacalności www.hoganlovells.com 4 Różnice między umową wsparcia a poręczeniem  brak de facto bezpośredniego powiązania odpowiedzialności podmiotu udzielającego wsparcia za zobowiązania spółki realizującej projekt  w przypadku wsparcia przez JST jego udzielenie może być uzależnione od podjęcia odpowiednich uchwał przez organy JST, a więc może nie być bezwarunkowe  wsparcie z przedmiotowej umowy kierowane jest do spółki realizującej przedsięwzięcie, a nie do podmiotów je finansujących www.hoganlovells.com 5 Możliwe zastosowania  zapewnienie rentowności realizowanego projektu publicznego – istotne przy emisji obligacji przychodowych ze względu na ich specyfikę  zabezpieczenie interesu inwestorów finansujących przedsięwzięcia komunalne lub przy partnerstwie publiczno-prywatnym  uniknięcie zakwalifikowania zadłużenia przy wyliczaniu wskaźników z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.  możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umowy wsparcia www.hoganlovells.com 6 Ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia (I) Definicje wydatków bieżących i majątkowych zawarte w ustawie o finansach publicznych bieżące ► inne niż majątkowe ► inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE, pomocy państw EFTA oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych w części majątkowe związanej z realizacją zadań JST, ► zakup i objęcie akcji i udziałów, ► wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. www.hoganlovells.com 7 Ewidencja zobowiązań z umowy wsparcia (II) według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Recently converted files (publicly available):