• Document: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZYWDA NA LATA
  • Size: 1.34 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:51:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KRZYWDA NA LATA 2015 – 2020 Gliwice, 2015 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda na lata 2015-2020” „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda na lata 2015-2020” opracowany przez: Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska Henryk Lemieszek Strona 2 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda na lata 2015-2020” SPIS TREŚCI 1. Streszczenie ........................................................................................................... 6 2. Cel i zakres opracowania ........................................................................................ 8 3. Polityka międzynarodowa i krajowa wobec niskiej emisji ..................................... 12 3.1. Poziom międzynarodowy, w tym Unii Europejskiej........................................ 12 3.2. Poziom krajowy ............................................................................................. 16 4. Charakterystyka Gminy ......................................................................................... 19 4.1. Lokalizacja i warunki geograficzne ................................................................. 19 4.2. Obszary i obiekty środowiska prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów .............................................................................................................. 23 4.2.1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i zasobów przyrody ....................... 23 4.3. Szata roślinna................................................................................................. 26 4.4. Świat zwierząt ................................................................................................ 27 4.5. Wody powierzchniowe .................................................................................... 28 4.6. Wody podziemne............................................................................................ 29 4.7. Turystyka i kultura .......................................................................................... 30 4.8. Infrastruktura komunikacyjna i techniczna ...................................................... 32 4.8.1. Układ komunikacyjny ............................................................................... 32 4.8.2. Transport na terenie Gminy ..................................................................... 35 4.8.3. Transport na terenie powiatu ................................................................... 35 4.9. Powierzchnia uŜytkowa budynków w podziale na sektory .............................. 36 4.9.1. Infrastruktura mieszkaniowa .................................................................... 36 4.9.2. Obiekty uŜyteczności publicznej .............................................................. 36 4.9.3. Działalność gospodarcza ......................................................................... 37 4.10. Uwarunkowania krajobrazowe...................................................................... 39 4.10.1 Ukształtowanie powierzchni .................................................................... 39 4.10.2. Gleby ..................................................................................................... 39 4.10.3. Uwarunkowania klimatyczne .................................................................. 41 4.11. Sytuacja demograficzna ............................................................................... 41 4.12. Gospodarka odpadami ................................................................................. 45 4.13. Gospodarka wodno-ściekowa ...................................................................... 49 Strona 3 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzywda na lata 2015-2020” 5. Obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Krzywda ...... 50 5.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ............................................................. 50 5.2. Hałas .............................................................................................................. 54 5.3. Wody powierzchniowe .................................................................................... 55 6. Charakterystyka nośników energetycznych zuŜywanych na terenie Gminy Krzywda .................................................................................................................................. 55 6.1. Światłowody .................................................................................................. 55 6.2. Gaz ziemny .................................................................................................... 56 6.3. Telekomunikacja .......................................................................

Recently converted files (publicly available):