• Document: Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv PDF ladda ner
  • Size: 76.44 KB
  • Uploaded: 2019-08-19 19:21:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Henny Olsson. Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv - av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill förstå och författa vetenskapliga texter. Läs mer Denna tredje reviderade utgåva har utökats med ett helt nytt kapitel om forskning för evidensbaserad vård, och har en ny layout med nyckelord löpande i marginalen. Forskningsprocessens olika steg framställs systematiskt och illustreras med konkreta exempel från olika projekt. Arbetsmetoder och strategier beskrivs, liksom problemformulering och handledning, etiska aspekter, metoder för insamling, analys och bearbetning av data och utvärdering av resultat. Ett grundläggande statistikkapitel ingår, och i det sista kapitlet ges praktiska råd för själva skrivandet. Boken vänder sig i första hand till studenter som ska genomföra projektarbeten och skriva forskningsrapporter. Som uppslagsbok med ett rikt register kan den ge svar på studenternas frågor oavsett var i processen de befinner sig. Om författarna Henny Olsson är fil. dr. och professor emerita i omvårdnadsforskning och Stefan Sörensen är fil. dr. och docent i medicinsk sociologi. Båda har bedrivit forskning och undervisat i såväl grundutbildning som forskarutbildning. Annan Information undersökningen är den kvalitativa och kvantitativa metoden och det kommer vara i form av inter- vjuer och enkäter. .. perspektiv. Det kan även påverka ungdomar och barn på individnivå genom att det kan leda till brist på självförtroende. Bristen på delaktighet och inflytande kan enligt regeringen (2014) även påverka. Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. Müssener, U. Svensson, T. & Söderberg, E. (2009). Vilken betydelse har positivt bemötande för återgång till arbete. Socialmedicinsk tidskrift. vol 86, nr 3. Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Olsson, Henry & Sörensen, Stefan (2001), Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber (189 s). Schött, Kristina (1998), Studentens skrivhandbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Sundberg, Hans (2004), Tandvårdens författningssamling: handbok för tandvårdspersonal. 3 upplagan. Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Liber AB: Falköping. Socialstyrelsen, (1994). LSS, Allmänna Råd Från Socialstyrelsen 1994:1. Modin- Tryck: Stockholm. Nyman- Svebeck, B., Westerberg, B. (2001). Bedömning av viljesystemet med hjälp av Volitional Questionnaire hos vuxna personer med grav. ISBN: 9789147084081. Liber. Andra uppl. 2007. 190 s. Häftad. Laminerad pärm. 24x17cm. 350 gram. /nyskick [Hylla:Liber]. Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv - Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv - av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill först. lyfta fram några dilemman i den interaktiva forskningsprocessen och forskarrollen när man försöker .. metoder som; kvantitativa segregeringsanalyser, semistrukturerade kvalitativa intervjuer, diskursanalyser . organisationsforskningen har doing gender perspektivet sedan slutet av 1980-talet blivit en betydelsefull riktning. I kursen fördjupas studier av vetenskapsteoretiska grundbegrepp, forskningsprocessen med inriktning mot systematisk litteraturbearbetning samt ett urval av modeller för detta. Ett urval av kvalitativa och kvantitativa perspektiv och metoder behandlas liksom informationssökning och informationshantering. Kritisk granskning. kvalitativ forskningsmetodik är också att forskaren ofta själv är ett redskap för datainsamling. De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser. Studierna tillför en detaljrik och djup kunskap, som kan ge en ökad förståelse för fenomen ur ett perspektiv som kvantitativa fynd inte kan fånga. Boken är indelad i fyra delar: Kunskapsteori, Vetenskapsteori, Kvantitativ metodteori, och Kvalitativ metodteori. Den första . I samband med diskussionen av hermeneutisk vetenskapsteori nämner författaren teoretiska perspektiv, såsom fenomenologi, etnografi, etnometodologi och symbolisk interaktionism. De två sista. Philadelphia: Lippincott Wiliams & Wilkins; 2008. 41. DePoy E, Gitlin LN. Forskning – en introduktion. Lund: Studentlitteratur; 1999. 42. Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur; 2003. 43. Olsson H, Sörensen S. Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis beslutsdokument, intervjuer och enkäter med öppna svar från ett fåtal personer eller en fallstudie, som tolkas textkritiskt. Kvalitativ forskning skiljer sig från kv

Recently converted files (publicly available):