• Document: Asfalti v cestogradnji
  • Size: 2.63 MB
  • Uploaded: 2018-10-11 15:40:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Univerza Jamova 2 v Ljubljani 1000 Ljubljana, Slovenija telefon (01) 47 68 500 Fakulteta faks (01) 42 50 681 za gradbeništvo fgg@fgg.uni-lj.si in geodezijo Visokošolski program Gradbeništvo, Smer operativno gradbeništvo Kandidat: Aleš Tominc Asfalti v cestogradnji Diplomska naloga št.: 260 Mentor: prof. dr. Janez Žmavc Ljubljana, 19. 12. 2006 Tominc, A. 2006. Asfalti v cestogradnji. II Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisani Aleš Tominc, izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom »Asfalti v cestogradnji«. Izjavljam, da prenašam vse materialne avtorske pravice v zvezi z diplomsko nalogo na UL, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Ljubljana, december 2006 Aleš Tominc Tominc, A. 2006. Asfalti v cestogradnji. III Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. BIBLIOGRAFSKO – DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK UDK: 625.85:691.16(093.2) Avtor: Aleš Tominc Mentor: prof. dr. Janez Žmavc (mentor) Naslov: Asfalti v cestogradnji Obseg in oprema: 82 str., 26 pregl., 49 sl., 1 digram Ključne besede: kamniti material, bitumen, polnilo, dodatki, asfaltna zmes Izvleček V diplomski nalogi sem predstavil razvoj in vrste asfaltnih zmesi, ki se danes uporabljajo v cestogradnji. Različni pogoji na cestah zahtevajo različno sestavo asfaltne zmesi, zato je potrebno natančno preučiti pogoje na določenem odseku in tam vgraditi pravo asfaltno zmes. Opisan je postopek izdelave predhodne sestave asfaltne zmesi (PSAZ), ki je bistvenega pomena v praksi, saj le s pravilno sestavo asfaltne zmesi pridobimo ustrezne dokumente s katerimi dokazujemo kakovost proizvedene asfaltne zmesi. Prikazana sta tudi postopka proizvodnje in vgrajevanja, vključno s prevozom asfaltne zmesi, ki zahtevata usklajeno oz. povezano skupino ljudi. Le tako delo poteka neprekinjeno, kar je zelo pomembno za kakovost, hitro in nenazadnje tudi ekonomično, kar je pogoj za uspešno podjetje. Bistvo naloge je prikazati povezanost med tehničnimi predpisi in prakso, katera zahteva usposobljen in vesten kader z veliko pozitivne energije. To je zagotovilo za kakovosten izdelek, ki ga vsak od nas dnevno uporablja na cestah. Tominc, A. 2006. Asfalti v cestogradnji. IV Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. BIBLIOGRAPHIC – DOCUMENTALISTIC INFORMATION UDC: 625.85:691.16(093.2) Author: Aleš Tominc Supervisor: prof. dr. Janez Žmavc (supervisor) Title: Asphalts in road building Contents: 82 pages, 26 tables, 49 figures, 1 diagram Key words: stone material, bitumen, filler, additives, asphalt mixture Abstract This degree dissertation presents the development and types of asphalt mixtures, which are used in road construction today. Different road conditions require different asphalt mixtures, therefore conditions in each section of the road have to be studied carefully and a proper asphalt mixture should be applied to each section of the road. The process of mixing the initial asphalt mixture is described, which is of vital importance in practice, because only the proper composition of asphalt mixture provides for documents proving the quality of the produced asphalt mixture. It also presents the production and application process, including the transport of the asphalt mixture, which requires a cooperative group of people. This is the only way for work to be carried out without interruption, which is essential for quality. It is also quick and economical – this is what makes a company successful. The main aim of this degree dissertation is to demonstrate the connection between technical instructions and practice, which requires qualified and hard-working workers filled with positive energy. This assures a quality product used by each of us every day. Tominc, A. 2006. Asfalti v cestogradnji. V Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. ZAHVALA Za pomoč pri izdelavi diplomske naloge se zahvaljujem mentorju prof. dr. Janezu Žmavcu in vsem zaposlenim na AB Senožeče, kjer sem dobil veliko uporabne literature. Zahvala gre tudi podjetju CPK, d.d., iz Kopra, katero me je v letu izdelave diplomske naloge finančno podpiralo. Nazad

Recently converted files (publicly available):