• Document: Vývoj ekologického zemědělství ve světě
  • Size: 957.35 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:15:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného šetření FiBL-IFOAM) FiBL IFOAM) bylo v ekologickém zemědělství zařazeno již 43,1 mil. ha, což představuje v průměru za deset let nárůst každoročně o více jak 5 %. Největší výměra půdy v EZ se nachází na dvou kontinentech: Oceánii (17,3 mil. ha a 40 % světové plochy) a dále v Evropě (11,5 mil. ha a 27 %),kde %), e je dosahováno stabilního každoročního růstu (viz Graf 1). Graf 1: Svět: Vývoj plochy v EZ (1999-2013) (1999 a její rozložení dle kontinentů Zdroj: FiBL-IFOAM–SOELsurveys 2000-2015 2015 Zemí s největší výměrou zemědělské půdy v režimu EZ je Austrálie (17 mil. ha), přičemž 97% ploch představují extenzivní pastviny.Druhé místo drží Argentina a pak USA. Přitom deset zemí s největší výměrou ploch v EZ dohromady zabírá zhruba 3/4 veškeré světové půdy v EZ (31,5 ( mil. ha).Česká republika si ve výměře půdy v EZ drží 18.pozici(viz 18 Graf 2). Celkový podíl ploch v EZ na veškeré zemědělské z půdě světa je 1% v 2013.Dle regionů (kontinentů) drží největší podíl opět Oceánie (4,1%), následně Evropa (2,4%). V Evropské unii je v režimu EZdokonce až 5,7 % zemědělské půdy. V rámci světa má 11 zemí podíl EZ nad 10% (patří sem i ČR) a dalších 17 zemí v rozmezí 5 až 10% (většina je v Evropě).Zemí s největším podílem půdy v EZ jsou Falklandské ostrovy (36%), kde jsou velké farmy s chovem ovcí o zcela ekologické, následuje Lichtenštejnsko (31%) a Rakousko (19,5%). Česká republika si s podílem téměř 12 % ploch v EZ drží 9. pozici (viz Graf 2). Graf 2:: Svět: 20 zemí s největší výměrou půdy v EZ a 15 zemí s nejvyšším podílem na celkové zemědělské půdě (2013) Zdroj: FiBL-IFOAM–SOELsurvey2015; 2015; zpracoval ÚZEI Téměř 2 miliony farem dnes hospodaří v systému ekologického zemědělství, z toho více jak 80 % se nachází v Asii, Africe a Jižní Americe (viz Graf 3).. Na Evropu připadá zhruba 17% podíl (335 tis. ekofarem). Za posledních sledních deset let se počet ekofarem zvýšil více jak pětinásobně. Zemí s největším počtem ekofarem je jednoznačně Indie (650 tis. ekofarem), následovaná Ugandou a Mexikem (190 resp. 170 tis. ekofarem). Počty ekofarem je však nutné brát pouze za orientační údaj, jelikož ne všechny země světa tato data zveřejňují. Graf 3: Svět: Vývoj počtu ekofarem (1999-2013) (1999 2013) a jejich rozložení dle kontinentů (2013) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2015 Podobně i údaje o způsobu využití tí ekologicky obhospodařovaných ploch jsou známy pro cca 90 % 1 výměry . V rámci světa tvoří téměř 2/3 zemědělské ekologické půdy travní porosty (27 mil. ha, viz Graf 4), ), jejichž plocha nejvíce narůstá v Oceánii (17 mil. ha a 60% podíl) a dále v Evropě (4,8 mil. ha, 18% podíl). Orná půda představuje cca čtvrtinu světové výměry v EZ (9,7 mil. ha) a z toho polovina ploch se nachází v Evropě. Nejčastěji pěstovanou plodinou plodinou jsou obiloviny a následně pícniny na orné půdě. Trvalé kultury zabírají 8 % ekologických ploch světa (3,2 mil. ha), největší plochy se nachází opět v Evropě (40% podíl) a dále Jižní Americe (26% podíl) a hlavní pěstovanou plodinou je káva (více jak 0,7 mil. il. ha), následovaná pěstováním oliv (0,6 mil. ha). Graf 4: Struktura užití zemědělské půdy v EZ dle kontinentů a celkem svět (2013) Zdroj: FiBL-IFOAM survey 2015 V Evropě jsou data o způsobu užití zemědělské půdy v EZ dostupná za všechny země. V roce 2013 z celkové výměry 11,5 mil. ha tvořila 40 % orná půda, 42 % travní porosty a 11 % trvalé kultury (viz Graf 5).). Od roku 2004 vzrostla plocha travních porostů o 55% na 4,8 mil. ha, největší plochy se nacházejí ve Španělsku (1 mil. ha) a následně Německu, u, Spojeném království a ČR. Výměra orné půdy vzrostla za stejné období více jak dvojnásobně na 4,6 mil. ha a největší plochy jsou v Itálii a Francii (společně 1 mil. ha), následně Německu. Hlavními plodinami na orné půdě jsou vyrovnaně pícniny a obiloviny (po 1,9 mil. ha a 40% podílem).

Recently converted files (publicly available):